GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Grey Club 1000

The Grey Club 1000 Supporters Group was established in July 2015 with the aim to generate an additional revenue stream for the upgrading and maintenance of world-class facilities on the Grey Campus. Funds will also from time to time be used for worthy causes as motivated by the Governing Body. This Supporters Group will supplement funds already raised by the Reunion Committee and Jock Meiring Trust to create a direct channel to people who are not necessarily former Grey students or parents of the school.

  • All Grey supporters can join Grey Club 1000.
  • This is a reserved club with a maximum of 1000 members.
  • The only other requirement is that you should be a loyal and enthusiastic Grey supporter.
  • You do not have to be a former Grey student and it is also not a requirement that your children have to be in Grey College.
 
Schools are nationally and internationally in fierce competition with each other on all levels (academic, sports, cultural and leadership development). Grey College in Bloemfontein is the precursor to many of the areas and is constantly challenged. The current declining government contributions in school budgets make the additional revenue stream to the current existing revenues essential and will ensure that the school, as the bastion of excellence, will be maintained and promoted.
 

If you are interested in becoming involved in Grey Club 1000, the following information is applicable:

  • An initial once-off registration fee of R2000 is payable to become a member. This amount includes the current year’s membership fees.  
  • The amount can be paid into the following account:  Grey Club 1000, Absa Cheque account, Account number:  4059894626.  Please use your initials, surname and Club 1000 as reference. 
  • After the first payment, an annual membership fee of R1000 will be charged per calendar year every January through a debit order.  
 
Click on the link below and download the application form and debit order instruction. The completed forms can be sent with proof of payment to club1000@greycollege.com  or faxed to the details on the application form.

Members of Grey Club 1000 will also receive promotional items as soon as their membership is confirmed.

We are looking forward to welcome you at Grey Club 1000.

Kind Regards

Click here for Application form

Die Grey Klub 1000 Ondersteunersgroep is in Julie 2015 gestig met die doel om ‘n addisionele inkomstestroom te genereer vir die opgradering en instandhouding van wêreldklas fasiliteite op die Grey Kampus. Fondse sal ook aangewend word vir verdienstelike sake soos van tyd tot tyd deur die Beheerraad gemotiveer word. Hierdie Ondersteunersgroep sal aanvul tot fondse wat reeds deur die Reuniekomitee en Jock Meiring Trust ingesamel word en skep ‘n direkte kanaal aan mense wat nie noodwendig oud-Greys of ouers van die skool is nie.

Alle Grey ondersteuners kan aan Grey Klub 1000 behoort.
Dit is ‘n geslote klub met ‘n maksimum van 1000 lede.
Die enigste ander vereiste is dat jy ‘n lojale en entoesiastiese Grey ondersteuner moet wees.
Jy hoef dus nie ‘n oud-Grey te wees nie en dit is ook nie ‘n vereiste dat jou kinders in Grey Kollege moet wees nie.
Skole is landswyd en internasionaal op alle vlakke (akademie, sport, kultuur en leierskapsontwikkeling) in sterk kompetisie met mekaar. Grey Kollege in Bloemfontein is die voorloper op baie van die gebiede en word voortdurend uitgedaag. Die huidige krimpende staatsbydraes in skoolbegrotings maak ‘n verdere inkomstestroom tot die huidige bestaande inkomstes noodsaaklik en sal verseker dat die skool as die bastion van uitnemendheid instand gehou en bevorder kan word.

Indien jy belangstel om by Grey Klub 1000 betrokke te raak, is die volgende inligting van toepassing:

  • Die aansluitingsfooi beloop ‘n eenmalige bedrag van R2000, wat die jaar waarin aangesluit word se lidmaatskapfooie insluit.
  • Die bedrag kan inbetaal word in die volgende rekening: Grey Klub 1000, Absa Tjekrekening, Rekeningnommer: 4059894626. Gebruik asb voorletter, van en Club 1000 as verwysing.
  • Na die eerste betaling, word ‘n jaarlikse lidmaatskapfooi van R1000 per kalenderjaar elke Januarie per debietorder gehef.

Kliek op die skakel hieronder en laai die aansoekvorm en debietorder instruksie af. Die vorms kan voltooi word en saam met die bewys van betaling gestuur word aan club1000@greycollege.com of gefaks word na die besonderhede op die aansoekvorm.

Lede sal ook Grey Klub 1000 promosie-items ontvang met bevestiging van hulle lidmaatskap.

Ons sien uit daarna om u by Grey Klub 1000 te verwelkom.

Kliek hier vir Aansoekvorm

Scroll Up
X