GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Besigheidstudies | Business Studies

Besigheidstudies is ‘n akademiese vak wat in baie lande aangebied word. Die studie kombineer elemente van rekening-kunde, finansies, bemarking, ondernemingstrukture en ekono-mie. Besigheidstudies is ‘n breë vakgebied in die Sosiale We-tenskappe, wat in diepte ondersoek instel na finansies, bestuur, organisasie, menslike hulpbronbestuur en bemarking.

BESIGHEIDSTUDIES​

Wat Besigheidstudies nie is nie:

  1.  Besigheidstudies is nie soos die ou Bedryfsekonomie nie. Daar word baie meer insig benodig as in die ou dae.
  2. Dis nie ‘n plaasvervanger vir Rekeningkunde of Ekonomie nie, alhoewel Rekeningkunde kan dien as plaasvervanger vir Besigheidstudies.
  3. Kandidate wat vir ‘n onderskeiding in hierdie vak mik, sal baie tyd daaraan moet spandeer.

Inhoud vir Graad 10:

Temas versprei oor 4 kwartale:

Kwartaal 1

Tema

1

Mikro omgewing

  

2

Markomgewing

  

3

Makro omgewing

  

4

Verwantskap tussen die omgewings

  

5

Sake Sektore

Kwartaal 2

Tema

1

Sosio-ekonomiese kwessies

  

2

Maatskaplike verantwoordelikheid

  

3

Entrepreneurs eienskappe

  

4

Vorme van Eienaarskap

Kwartaal 3

Tema

1

Kreatiewe denke en probleem oplossing

  

2

Sake geleenthede

  

3

Besigheidsligging

  

4

Kontrakte

  

5

Aanbieding van sake inligting

  

6

Sakeplan

Kwartaal 4

Tema

1

Selfbestuur

  

2

Spanwerk

‘n Geskikte kandidaat

  1.  Het die vermoë om te kan leer en weergee. Daar is geen formele vereistes nie.
  2. Sal die inhoud van sy handboek kan relevant maak binne die omgewings waarin hy beweeg.

In samehang met Wiskunde en Rekeningkunde en Ekonomie, kan dit ‘n goeie grondslag wees vir ‘n B.Comm-rigting op universiteit.

Business Studies is an academic subject taught in many countries. Its study combines elements of accounting, finance, marketing, organisational studies and economics. Business Studies is a broad subject in the Social Sciences, allowing the in depth study of a range of specialities such as finance, organisation, human resources management and marketing.

BUSINESS STUDIES​

What Business Studies is not:

  1.  Business Studies is not like the Business Economics of old. Much more insight into the daily world of business is required.
  2. It is not a replacement for Accounting of Economics. Accounting can be a substitute for Business Studies, but not the other way around.
  3. Candidates who desire a distinction in this subject will have to spend a lot of time studying.

Content for Grade 10:

Topics are divided over the 4 terms:

Term 1

Topic

1

Micro environment

  

2

Market environment

  

3

Macro environment

  

4

Relation between the environments

  

5

Business sectors

Term 2

Topic

1

Socio-economic issues

  

2

Social responsibility

  

3

Entrepreneurial qualities

  

4

Forms of ownership

Term 3

Topic

1

Creative thinking and problem solving

  

2

Business opportunities

  

3

Business location

  

4

Contracts

  

5

Presentation of business information

  

6

Business plan

Term 4

Topic

1

Self-management

  

2

Teamwork

A suitable candidate:

  1. Will have the ability to learn and remember large amounts of work. There are no formal prerequisites.
  2. The learner should be able to relate real world scenarios to the information found in his text books.

In combination with Accounting, Mathematics and Economics, Business Studies will provide a solid platform to study any B.Com degree at university. 

Scroll Up
X