GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Ekonomie | Economics

Ekonomie is ‘n sosiale wetenskap wat hoofsaaklik te doen het met die beskrywing en ontleding van produksie, distribusie en verbruik van goedere en dienste. Ekonomie fokus op die gedrag van en interaksie tussen ekonomiese veranderlikes en oor die werking van die ekonomie.

EKONOMIE​

Mikro-ekonomie ontleed die basiese elemente in die ekonomie, insluitend individuele agente en markte, hul interaksie en die uitkomste van hul interaksie. Individuele agente kan onder andere die volgende insluit: huishoudings, die sakesektor (ondernemings), kopers en verkopers. Makro-ekonomie ontleed die hele ekonomie (met verwysing na totale produksie, verbruik, besparing en investering) en faktore wat dit kan beïnvloed, insluitend aanwending van produksiefaktore (arbeid, kapitaal en grond), inflasie, ekonomiese groei en die owerheidsbeleid wat hierdie kwessies aanspreek (monetêre, fiskale en ander vorme van beleid).

Wat Ekonomie nie is nie:

  1. Ekonomie word slegs gedeeltelik aangeraak in die EBW-werk in graad 8 en graad 9. Die vakgebied is egter baie meer omvattend as wat sommige leerders soms besef.
  2. Ekonomie behoort nie op sy eie as ‘n vak geneem te word nie, maar verkieslik saam met Rekeningkunde en/of Besigheidstudies.
  3. Ekonomie moet geensins as ‘n sogenaamde “stopvak” beskou word nie, want die leerplan is baie vol en word mettertyd al hoe meer ingewikkeld.

Inhoud vir Graad 10:

Temas versprei oor 4 kwartale:

Kwartaal 1

Tema

1

Basiese begrippe in makro-ekonomie

  

2

Skaarsheid as die basiese ekonomiese probleem

  

3

Die Ekonomiese kringloop en kwantitatiewe elemente

  

4

Sakesiklusse

    

Kwartaal 2

Tema

1

Dinamika van markte in mikro-ekonomie

  

2

Produksiemoontlikheidskurwes

  

3

Die openbare sektor

    

Kwartaal 3

Tema

1

Vroeë ekonomiese ontwikkeling en globalisering

  

2

Historiese oorsig van SA se ekonomiese groei

  

3

Geskiedenis van geld en bankwese

  

4

Die bevolking en die arbeidsmag

    

Kwartaal 4

Tema

1

Kontemporêre ekonomiese kwessies

  

2

3

Arbeidsverhoudinge

Ekonomiese regstelling

    

‘n Geskikte kandidaat

  1. Het die vermoë om kreatief te dink en inligting (ook van wiskundige aard) sinvol te ontleed. Daar word aanbeveel dat kandidate Wiskunde as vak neem en ‘n gemiddelde % van ten minste 65% behaal.
  2. Moet verkieslik Ekonomie as vak neem met die opsie om dit in ‘n toekomstige loopbaan toe te pas.

In samehang met Wiskunde en Rekeningkunde, kan dit ‘n goeie grondslag wees vir ‘n B.Comm-rigting op universiteit. Ekonomie verskaf ook goeie agtergrond vir enige B.Rek.-studierigting, en is ‘n voorvereiste vir rigtings in Landbou-Ekonomie, bankwese en makelaars (verhandeling in aandele).

Economics is “a social science concerned chiefly with description and analysis of the productiondistribution, and consumption of goods and services“. Economics focuses on the behaviour and interactions of economic agents and how economies work.

ECONOMICS​

Microeconomics analyses basic elements in the economy, including individual agents and markets, their interactions, and the outcomes of interactions. Individual agents may include, for example, households, firms, buyers, and sellers. Macroeconomics analyses the entire economy (meaning aggregated production, consumption, savings, and investment) and issues affecting it, including unemployment of resources (labour, capital, and land), inflation, economic growth, and the public policies that address these issues (monetary, fiscal, and other policies).

What Economics is not:

  1.  Economics is only briefly referred to in the EMS syllabus for Grade 8 and Grade 9. This learning area is a lot more comprehensive than sometimes realised by some learners.
  2. Economics should preferably not be taken as an independent subject, but rather in combination with Accounting and/or Business Studies.
  3. Economics should never be regarded as a so-called “subject filler”, because the syllabus can be regarded as complicated and the work load is heavy.

Content for Grade 10:

Topics are divided over the 4 terms:

Term 1

Topic

1

Basic concepts in macro economics

  

2

Scarcity as the basic economic problem

  

3

The Economic cycle and quantitative elements

  

4

Business cycles

    

Term 2

Topic

1

Market dynamics and micro economics

  

2

Production possibility curves

  

3

The public sector

    

Term 3

Topic

1

Early economic development and globalisation

  

2

Historical overview of economic development in SA

  

3

History of money and banking

  

4

The population and the workforce

    

Term 4

Topic

1

Contemporary economic issues

  

2

3

Labour relations

Economic redress

    

A suitable candidate

  1.  Has the ability to think creatively and can analyse information (also of a mathematical nature) logically. It must be advised that candidates take Mathematics as a subject and achieve an aggregate % of at least 65%.
  2. Should take Economics as a subject with the option of using the subject in a career in future.

In combination with Mathematics and Accounting, this subject can provide a sound basis for any B Com course at university. Economics can also be regarded as an important subject to prepare for a B Acc course and it should be compulsory for further studies in Agricultural Economics, banking and brokerage (trading in shares).

Scroll Up
X