GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Ingenieursgrafika en Ontwerp | Engineering Graphics and Design

Ingenieursgrafika en Ontwerp is ‘n kombinasie van lyne, simbole en tekens wat gebruik word om prosesse en stelsels te ontwerp wat ‘n bydrae kan lewer tot ekonomiese groei en ‘n beter lewenskwaliteit. Ontwerpers gebruik tekeninge om idees te ontwikkel. Goed-voorbereide ingenieurstekeninge word gebruik om met vervaardigers van komponente en toestelle te kommunikeer.

ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN​

Hierdie tekeninge beskryf produkte en sluit ook instruksies in wat betref die vervaardiging, samestelling en bedryf van die betrokke produk. Duidelike, volledige en akkurate tekeninge help om duur of selfs gevaarlike foute uit te skakel.

Ingenieursgrafika en Ontwerp is ‘n grafiese taal wat die volgende insluit:

 • die vermoë om ‘n grafiese voorstelling te visualiseer en te verstaan;
 • kennis van en die verstaan van sekere beginsels en toepassings;
 • vryhand-, instrumentele en CAD-tekeninge, en
 • die Ontwerp-proses.

IGO word reeds by Grey Kollege aangebied sedert 2006 (met die eerste matriekklas in 2009). Dié vak het Tegniese Tekene vervang, soos wat IGO voorheen bekend was. Leerders in Graad 9 word, tot ‘n groot mate, nie eintlik aan die vak blootgestel nie. In Grade 8 en 9 word hulle wel blootgestel aan tekeninge in Tegnologie. Daar moet dus onthou word dat tekeninge (grafiese voorstellings) net ‘n klein deeltjie van die sillabus vorm in Grade 8 en 9.

IGO bestaan uit die volgende:

 • Siviele tekene
 • Meganiese tekene
 • Beskrywende geometriese tekene

Eksamenvraestelle

 • Twee drie-uur vraestelle in Graad 12
 • Die fokus van die eerste vraestel is hoofsaaklik siviele tekene
 • Die fokus van die tweede vraestel is hoofsaaklik meganiese tekene
 • Die gesamentlike waarde van die twee vraestelle is 200 uit ‘n totaal van 400
 • ‘n Navorsingsprojek met ‘n waarde van 100 punte moet ook ingedien word – dit is ‘n praktiese assesseringstaak wat op nasionale vlak voorberei word.
 • Die orige 100 punte word saamgestel uit die leerder se jaarlikse assesseringspunt.

 Moontlike loopbaangeleenthede

 •  Argitektuur
 • Ingenieurswese (Siviel, Meganies, Elektries, Industrieël ens)
 • Grafiese ontwerp
 • Konstruksiebestuur
 • Bourekenkunde (QS)

Engineering Graphics and Design is a combination of lines, symbols and signs used to render services and design processes and systems that contribute towards economic growth and enhanced quality of life. Designers use drawings when developing ideas. Well-prepared engineering drawings are used to communicate with manufacturers of components and devices.

ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN​

These drawings describe products and include instructions about manufacturing, assembly and operation. Clear, complete and accurate drawings help to prevent expensive and/or dangerous mistakes.

Engineering Graphics and Design is a graphic language incorporating the following:

 • the ability to visualise or perceive a graphic;
 • knowledge and understanding of principles and practices;
 • freehand, instrument and CAD drawings, and
 • the design process.

EGD has been presented at Grey College since 2006 (in matric since 2009). This subject replaced Technical Drawing, as EGD was previously known. Learners in Grade 9 are, to a large extent, not exposed to the subject. In Grades 8 and 9 they are, however, exposed to drawings in the subject Technology. It should be remembered that drawings (graphical representation) is only a small section of the syllabus in Grades 8 and 9.

EGD comprises the following:

 • Civil drawings
 • Mechanical drawings
 • Descriptive geometrical drawings

Examination papers

 • Two three-hour papers in Grade 12
 • Paper 1 focuses mainly on civil drawings
 • Paper 2 focuses mainly on mechanical drawings
 • The combined value of the two papers totals 200 of the total of 400
 • A research project with a value of 100 marks must also be submitted – this is a practical assessment task prepared at national level.
 • The final 100 marks is determined by the learner’s annual assessment mark.

 Possible career options

 •  Architecture
 • Engineering (Civil, Mechanical, Electrical, Industrial etc.)
 • Graphic design
 • Construction management
 • Quantity surveying
Scroll Up
X