GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Engels | English

Engels is ook ‘n verpligte vak vir alle leerders. Seuns in die Engelse klasse sal dit neem as hulle Huistaal, terwyl seuns in die Afrikaanse klasse dié taal as hul Eerste Addisionele Taal sal neem.

ENGELS HUISTAAL​

Engels Huistaal is ‘n verpligte vak vir alle Engelssprekende leerders:

 • Die slaagvereiste vir Engels Huistaal is 40% (Graad 10 –12).
 • Dit is van die uiterste belang dat u as ouers die onderwysers moet ondersteun – en meer spesifiek – u seun sal ondersteun om te verseker dat hy toegang tot goeie boeke het en gereeld lees by die huis. Dit is die ENIGSTE MANIER om kommunikasie en punte te verbeter.
 • Die Huistaal-sillabus sluit onder andere die volgende komponente in:

                           Luister en Praat

                           Lees en interpreteer (begrip/literatuur)

                           Skryfwerk en Aanbieding (kreatiewe skryfwerk)

                           Taalstrukture en -konvensies

 • In die laaste plek moet ouers en leerders daarvan bewus wees dat, veral die voorgeskrewe werk, beskou kan word as leerwerk en dat die nodige insette moet plaasvind.

ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL​

Die volgende inligting is van toepassing:

 • Die vak is verpligtend vir alle Afrikaanssprekende leerders.
 • Die medium van aanbieding (onderrig) is Engels.
 • Die vereiste slaagpersentasie is 40%.
 • Areas wat gedek word sluit onder andere die volgende in:
 1. Luister en Praat
 2. Lees, kyk en verstaan
 3. Skryf en aanbieding
 4. Voorgeskrewe literatuur
 5. Taalstrukture en -konvensies

English is a compulsory subject for all learners. Boys in the English classes take English as their Home Language, while boys in the Afrikaans classes have English as First Additional Language.

ENGLISH HOME LAGUAGE​

English Home Language is a compulsory subject for all English speaking learners:

 • The pass mark for English Home Language is 40% (gr 10 – 12).
 • It is of utmost importance that you, as parents should assist the teacher – and more specifically your son – in ensuring that they have regular access to books and that they actually read at home. This is THE ONLY WAY to improve both communication and marks.
 • The Home Language syllabus comprises the following components:

                       Listening and speaking
                       Reading and understanding (comprehension/literature)
                       Writing and presenting (creative writing)
                        Language structures and conventions

 • Finally, please be aware that especially as concerns prescribed literature, Home Language indeed requires learning.

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LAGUAGE​

 • The subject is compulsory for all learners whose language of instruction is Afrikaans.
 • The medium of teaching is English.
 • The pass percentage is 40%.
 • Teaching areas dealt with include:
 1. Listening and speaking
 2. Reading, viewing and comprehension
 3. Writing and presenting
 4. Prescribed literature
 5. Language structures and conventions
Scroll Up
X