GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Geografie | Geography

Geografie (van die Grieks, geographia, letterlike betekenis “beskry-wing van die aarde”) is ‘n studieveld wat toegewy word aan die studie van die grondoppervlakte, eienskappe en bevolking van die aarde. Die eerste persoon wat dié woord gebruik het was Erathosthenes. Geografie is ‘n omvattende dissipline wat poog om die aarde te verstaan – met sy menslike en natuurlike kompleksiteite – nie slegs waar alles is nie, maar ook hoe dit verander en ontstaan het.

GEOGRAFIE​

Geografie word dikwels gedefinieer in terme van twee onderafdelings – menslike geografie en fisiese geografie. Menslike geografie het te doen met die studie van mense en hul gemeenskappe, hul kulture, ekonomieë en interaksie met die omgewing (deur te kyk na hul verwantskappe met ruimte en plek). Fisiese geografie het weer te doen met die studie van prosesse en patrone in die natuurlike omgewing, soos die atmosfeer, hidrosfeer, biosfeer en die geosfeer.

Geografie is dus die studie van die aarde (geologie en water, naamlik riviere, mere en oseane), atmosfeer (klimaat en weer) en die bevolking (nedersettings).

Die Graad 10-sillabus sluit die volgende in:

 • Kwartaal 1 Klimaat
 • Kwartaal 2 Geomorfologie
 • Kwartaal 3 Bevolking
 • Kwartaal 4 Waterbronne

Daar moet hier ook duidelik gemeld word dat Geografie ‘n baie belangrike praktiese komponent insluit. Praktiese kaartwerk sal elke kwartaal gedoen word. Om hierdie tipe werk te bemeester, moet leerders in staat wees om basiese berekeninge te kan doen en oor die nodige insig beskik.

 Moontlike loopbaangeleenthede

 •  Stadsbeplanning
 • Geoloog
 • Astronomie (Sterrekunde)
 • Meteoroloog (weerkundige)
 • Landbou en Risikobestuur
 • Omgewingsimpakstudies
 • Hydrologie (riool en suurmynwater)
 • Oseanograaf
 • Onderwys

Geography (from Greek , geographia, literally “earth description”) is a field of science devoted to the study of the lands, the features, the inhabitants, and the phenomena of Earth. Geography is an all-encompassing discipline that seeks an understanding of the Earth and its human and natural complexities—not merely where objects are, but how they have changed and come to be.

GEOGRAPHY​

Geography is often defined in terms of two branches, human geography and physical geography. Human geography deals with the study of people and their communities, cultures, economies and interactions with the environment by studying their relations with and across space and place. Physical geography deals with the study of processes and patterns in the natural environment like the atmosphere, hydrosphere, biosphere, and geosphere.

Geography is therefore the study of the earth (geology and water, namely rivers, lakes and oceans), atmosphere (climate and weather), and population (settlements).

The Grade 10 syllabus includes the following:

 • Term 1 Climate
 • Term 2 Geomorphology
 • Term 3 Population
 • Term 4 Water resources

It should also be noted that Geography contains a very important practical component. Practical map work will be done every term. In order to master this type of work, learners must be able to do basic calculations and have the necessary insight.

 Possible career options

 •  City planning
 • Geology
 • Astronomy
 • Meteorology (weather)
 • Agriculture and risk management
 • Environmental impact studies
 • Hydrology (sewerage and acid mine water)
 • Oceanography
 • Education
Scroll Up
X