GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Geskiedenis | History

Geskiedenis (van die Grieks, historia, wat beteken “ondersoek, kennis verkry deur navorsing”) is die studie van die verlede soos saamgevat in geskrewe dokumente. Gebeure wat plaasgevind het voor geskrewe rekord word beskou as voor-geskiedenis. Dit is dus ‘n sambreel-term wat verwys na gebeure uit die verlede, sowel as geheue, ontdekking, versameling, organisasie, aanbieding en interpretasie van inligting oor gebeure. Mense wat oor die geskiedenis skryf staan bekend as geskiedkundiges.

GESKIEDENIS​

Geskiedenis kan egter ook verwys na ‘n akademiese dissipline, waar die aard en volgorde van gebeure in die verlede ondersoek word, sodat ‘n objektiewe mening uitgespreek kan word wat betref die oorsake en gevolge van die spesifieke gebeure. In baie gevalle sal geskiedkundiges die aard van die gebeure nie net as ‘n geskiedkundige gebeurtenis ondersoek nie, maar dit ook in perspektief probeer sien, met die oog op ‘n vergelyking met huidige (soortgelyke) probleme en gebeure. Basies gaan dit dus daaroor om te leer uit die verlede (en om foute nie te herhaal nie).

‘n Wiskundige los probleme op, terwyl ‘n geskiedkundige die oorsake van sulke probleme oplos. Vir politici is ‘n goeie kennis van die geskiedenis onontbeerlik – dit sal hulle in staat stel om nie die foute van die verlede in die toekoms te herhaal nie.

Navorsing wat in Groot Brittanje gedoen is toon dat ongeveer 80% van die HUB’s (Hoof Uitvoerende Beamptes) van sommige van die grootste maatskappye in die wêreld, geskiedenis as vak gehad het op skool of op universiteit.

In Graad 12 sal van leerders verwag word om twee drie-uur vraestelle in die eksamen te beantwoord. Hierdie vraestelle sluit brongebaseerde vrae in (relevante spotprente, illustrasies, koerant-artikels en foto’s) en opsteltipe-vrae.

Geskiedenis kan beskou word as ‘n belangrike vak vir leerders wat in enige van die volgende beroepe belangstel:

  • Politiek
  • Buitelandse Sake
  • Joernalistiek
  • Regte

Onderwys as ‘n beroep

History (from Greek historia, meaning “inquiry, knowledge acquired by investigation”) is the study of the past as it is described in written documents. Events occurring before written record are considered prehistory. It is an umbrella term that relates to past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation, and interpretation of information about these events. Scholars who write about history are called historians.

HISTORY​

History can also refer to the academic discipline which uses a narrative to examine and analyse a sequence of past events, and objectively determine the patterns of cause and effect that determine them. Historians sometimes debate the nature of history and its usefulness by discussing the study of the discipline as an end in itself and as a way of providing “perspective” on the problems of the present.

A mathematician solves problems while a historian will solve the cause of these problems. For politicians a sound knowledge of history is of cardinal importance – it will enable them not to repeat the mistakes of the past in future.

Research done in Great Britain showed that almost 80% of the CEOs (Chief Operating Officers) of some of the biggest companies in the country, had history as a subject during their school years or at university.

In Grade 12 it will be expected from learners to answer two three-hour papers in the examination. These papers will include source-based questions (relevant cartoons, illustrations, newspaper articles and photos) and essay-type questions.

History can be regarded as an important subject for learners interested in any of the following careers:

  • Politics
  • Foreign Affairs
  • Journalism
  • Law

Teaching as a profession

Scroll Up
X