GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Lewensoriëntering | Life orientation

WAT IS LEWENSORIËNTERING?​

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing. Hierde vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses. Dit sluit geleenthede in om betrokke te raak by die ontwikkeling en praktyke van ‘n verskeidenheid lewensvaardighede om probleme op te los, om ingeligte besluite en keuses te maak en om gepaste aksies te neem om betekenisvol en suksesvol in ‘n snelveranderende samelewing te leef. Dit fokus nie net op kennis nie, maar dit beklemtoon ook die belangrikheid van die toepassing van vaardighede en waardes in werklike lewensituasies, deelname aan ‘n fisiese in aktiwiteit, en -inisiatiewe.

Lewensoriëntering is een van die vier fundamentele vakke wat vir die Nasionale Senior Sertifikaat, vereis word. Dit beteken dat dit verpligtend is vir alle leerders in graad 10, 11 en 12. Dit is ‘n unieke vak wat ‘n holistiese benadering toepas ten opsigte van die persoonlike, maatskaplike, intellektuele, emosionele, geestelike, motoriese en fisiese groei en ontwikkeling van die leerders. Dit moedig die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde en selfversekerde leerder aan wat ‘n bydrae kan maak tot ‘n regverdige en demokratiese samelewing, ‘n produktiewe ekonomie en verbeterde lewensgehalte vir almal.

Die vak bestaan uit die volgende ses onderwerpe in graad 10 tot 12:

1) Selfontwikkeling in die samelewing

2) Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid

3) Demokrasie en menseregte

4) Loopbaan en loopbaankeuses

5) Studievaardighede

6) Liggaamsopvoeding

Die kwessies wat in elke onderwerp behandel word is verwant aan die kwessies wat in die ander vyf onderwerpe van die vak behandel word. Die ses onderwerpe in Lewensoriëntering funksioneer onafhanklik en word as ewe belangrik geag as gevolg van die interafhanklike en holistiese aard van die vak. Die tyd wat aan elke onderwerp spandeer word mag varieer en behoort nie as maatstaf gebruik te word om die belangrikheid van die onderwerp te bepaal nie. Die onderwerpe in Lewensoriëntering in graad 10, 11 en 12 is verwant aan die onderwerpe wat vanaf Graad R tot 9 behandel word. Beide Lewensoriënteringkurrikulums fokus op soortgelyke areas van vaardighede, kennis en waardes. Die inhoud wat in die laer grade onderrig word dien as grondslag vir die inhoud wat in die hoër grade onderrig word.

 

SPESIFIEKE DOELSTELLINGS

Lewensoriëntering het dit ten doel om:

 • Leerders te lei en voor te berei om gepas te reageer op die lewe se verantwoordelikhede en geleenthede;
 • Leerders toe te rus om optimaal op ‘n persoonlike, sielkundige, kognitiewe, motoriese, fisiese, morele, geestelike, kulturele en sosio-ekonomiese vlak met mekaar saam te werk;
 • Leerders te lei om ingeligte en verantwoordelike besluite te neem oor hul eie en ander se gesondheid en welsyn;
 • Leerders bloot te stel aan hul grondwetlike regte en verantwoordelikhede, die regte van ander en kwessies van diversiteit;
 • Leerders met kennis, vaardighede en waardes toe te rus sodat hulle ingeligte besluite kan neem oor vakkeuses, loopbane, addisionele- en hoër opleidingsgeleenthede en die wêreld van werk;
 • Leerders bloot te stel aan verskeie studiemetodes en die vaardighede met betrekking tot assesseringsprosesse; en
 • Leerders bloot te stel aan die begrip van die waarde van gereelde deelname aan ‘n fisiese aktiwiteit.

WHAT IS ORIENTATION?​

Life Orientation is the study of the self in relation to others and to society.
It addresses skills, knowledge, and values about the self, the environment, responsible citizenship, a healthy and productive life, social engagement, recreation and physical activity, careers and career choices. These include opportunities to engage in the development and practice of a variety of life skills to solve problems, to make informed decisions and choices and to take appropriate actions to live meaningfully and successfully in a rapidly changing society. It not only focuses on knowledge, but also emphasises the importance of the application of skills and values in real-life situations, participation in physical activity, community organisations and initiatives.

Life Orientation is one of the four fundamental subjects required for the National Senior Certificate, which means that it is compulsory for all learners in Grades 10, 11 and 12. It is a unique subject in that it applies a holistic approach to the personal, social, intellectual, emotional, spiritual, motor and physical growth and development of learners. This encourages the development of a balanced and confident learner who can contribute to a just and democratic society, a productive economy and an improved quality of life for all.

The subject contains the following six topics in Grades 10 to 12:

1) Development of the self in society

2) Social and environmental responsibility

3) Democracy and human rights

4) Careers and career choices

5) Study skills

6) Physical Education

The issues dealt with in each topic are related to the issues covered in the other five topics of the subject. Owing to the interrelated and holistic nature of the subject, the six topics of Life Orientation function interdependently and are considered to be of equal importance. The time spent on each topic may vary and should not be used as a measure of the importance of the topic. The topics of Life Orientation in Grades 10, 11 and 12 relate to those in Grades R to 9. Both Life Orientation curricula focus on similar areas of skills, knowledge and values. The content taught in lower grades serves as the foundation for the content to be taught in higher grades.

SPECIFIC AIMS​

Life Orientation aims to:

 • Guide and prepare learners to respond appropriately to life’s responsibilities and opportunities;
 • Equip learners to interact optimally on a personal, psychological, cognitive, motor, physical, moral, spiritual, cultural and socio-economic level;
 • Guide learners to make informed and responsible decisions about their own health and well-being and the health and well-being of others;
 • Expose learners to their constitutional rights and responsibilities, to the rights of others and to issues of diversity;
 • Equip learners with knowledge, skills and values to make informed decisions about subject choices, careers, additional and higher education opportunities and the world of work;
 • Expose learners to various study methods and skills pertaining to assessment processes and
 • Expose learners to an understanding of the value of regular participation in physical activity.
Scroll Up
X