GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Lewenswetenskap | Life Sciences

Die lewenswetenskappe sluit dié takke van wetenskap in wat te doen het met die studie van lewende organismes – soos mikro-organismes, plante, diere en natuurlik mense – sowel as ander verwante areas van belang soos bio-etika. Terwyl biologie steeds die middelpunt van die lewenswetenskappe bly, het grootskaalse tegnologiese vooruit-gang, veral op die gebied van molekulêre biologie en biotegnologie gelei tot ‘n wye verskeidenheid van spesialiseringsgebiede.

LEWENSWETENSKAP​

Areas van kennis

 • Lewe op molekulêre, sellulêre en weefselvlak
 • Lewensprosesse in plante en diere
 • Omgewingstudies
 • Diversiteit, verandering en kontinuïteit

Deurlopende assesseringsvereistes (CASS) – 25%

 • Praktiese take
 • Formele toetse
 • Projek / Opdrag
 • Praktiese eksamen

Eksamens – 75%

 • Halfjaar-eksamen [Junie] V I – 150
 • Finale eksamen [November] V I – 150 / V II – 150

Moontlike loopbaangeleenthede

 • Mediese rigtings
 • Tandheelkunde
 • Farmakologie
 • Optometrie
 • Verpleging
 • Fisioterapie
 • Natuurbewaring
 • Botanie
 • Dierkunde (Veeartseny)
 • Biochemie
 • Biotegnoloog
 • Genetika
 • Mikrobiologie

The Life Sciences comprise the branches of science that involve the scientific study of living organisms – such as micro-organisms, plants, animals, and human beings – as well as related considerations such as bioethics. While biology remains the centerpiece of the life sciences, technological advances in molecular biology and biotechnology have led to a burgeoning of specialisations and interdisciplinary fields.

LIFE SCIENCE​

Areas of knowledge

 • Life at molecular, cellular and tissue level
 • Life processes in plants and animals
 • Environmental studies
 • Diversity, change and continuity

Continuous Assessment requirements (CAS) – 25%

 • Practical tasks
 • Formal tests
 • Project / Assignment
 • Practical Exam

Examinations – 75%

 • Mid-Year examinations [June] P I – 150
 • Final examinations [November] P I – 150 / P II – 150

Possible career options

 • Medicine
 • Dentistry
 • Pharmacology
 • Optometry            
 • Nursing
 • Physiotherapy
 • Nature conservation (game ranger)
 • Botanist
 • Zoologist
 • Biochemist
 • Biotechnologist
 • Geneticist
 • Microbiology
Scroll Up
X