GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Musiek | Music

Musiek is ‘n kunsvorm en ‘n kulturele aktiwiteit waarvan die medium klank is. Musiek word georganiseer aan die hand van tyd of tydmaat. Die algemene elemente van musiek is toonhoogte (wat die melodie en harmonie aandui), ritme (met verwante konsepte soos tempo en artikulasie), dinamika (hard en sag), en die soniese kwaliteite van tekstuur en tint (wat soms die “kleur” van klank genoem word). Verskillende musiekstyle kan sommige van hierdie elemente beklemtoon, onderbeklemtoon of selfs weglaat.

MUSIEK​

Graad 10-12 Musiekleerders moet die volgende ontwikkel:

 • Tegniese beheer oor een of meer musiekinstrumente of die stem
 • Uitvoeringsvaardighede van ʼn wye verskeidenheid musiekwerke in solo- en ensemble-verband in Westerse kunsmusiek (WKM) en soos deur die instrument vereis word
 • Die vermoë om musieknotasie te lees
 • Kreatiwiteit deur improvisasie en deur die ontwikkeling van eie musikale idees
 • Begrip van bestaande musiekwerke ten opsigte van die gebruik van komposisietegnieke; toepassing van musiek-elemente daarin en om dit dan in ʼn bepaalde kultuur-historiese konteks te plaas.
 • Bewustheid van verskeie musiektradisies en vertroudheid met verskeie musiekstyle

Algemene Musiekkennis, Graad 10

Kwartaal 1

Klassifikasie van instrumente

Vorm

Rock en pop

Studie van eie voordraginstrument

Kwartaal 2

Afrikaanse musiek

Boeremusiek

Moppies en Ghoemas

Indiese musiek

Inleiding tot Westerse kunsmusiek (historiese tydlyn)

Kwartaal 3

Musiek van die Baroktydperk

Kwartaal 4

Musiek van die Klassieke styl-tydperk

Instrumente wat geneem kan word:

 

Klavier en ander klawerbord-instrumente, Band-instrumente, Drum kit (perkussie), Blokfluit, Ghitaar, Orkes-instrumente, Perkussie (drie instrumente) en Vokaal

Minimum vlakke vir voordrag, Grade 10 – 12

Teen die einde van elke jaar moet leerders aan die volgende minimum vereistes voldoen:

Graad 10: ‘n Ekwivalent van Graad 3 van ‘n erkende toetsagentskap *

Graad 11: ‘n Ekwivalent van Graad 4 van ‘n erkende toetsagentskap

Graad 12: ‘n Ekwivalent van Graad 5 van ‘n erkende toetsagentskap

*Toetsagentskappe sluit in ABRSM, Trinity-Guildhall, UNISA, en Rock School

Music is an art form and cultural activity whose medium is sound, organized in time. The common elements of music are pitch (which governs melody and harmony), rhythm (and its associated concepts tempo, metre and articulation), dynamics (loudness and softness), and the sonic qualities of timbre and texture (which are sometimes termed the “colour” of a musical sound). Different styles or types of music may emphasise, de-emphasise or omit some of these elements.

MUSIC​

It is expected of Music learners from Grade 10 to 12 to develop the following:

 • Technical control over one or more music instruments / voice control
 • Performance skills in a wide variety of music compositions (solo or as part of an ensemble) in Western Art Music (classical) or as required for the specific instrument
 • The ability to read musical notations
 • Creativity through improvisation and through the development of own music ideas
 • Comprehension of existing music works as regards the use of composition techniques, the application of musical elements and the placement of these works in a specific historical (and cultural) context.
 • Knowledge of music traditions and familiarity with different musical styles

General Music knowledge – Grade 10

Term 1

Classification of instruments

Form

Rock and pop

Study of own instrument

Term 2

Afrikaans music

Boeremusiek

Moppies and Ghoemas

Indian music

Introduction to Western Art (classical) Music (historical timeline)

Term 3

Music of the Baroque period

Term 4

Music of the Classical style period

Instruments which can be taught

Piano and other keyboard instruments, band instruments, drum kit (percussion), recorder, guitar, orchestra instruments, percussion (three instruments) and vocal

Minimum levels required from Grade 10 to 12

At the end of each year learners must comply with the following minimum requirements:

Grade 10: An equivalent of Grade 3 from an approved examination agency *

Grade 11: An equivalent of Grade 4 from an approved examination agency

Grade 12: An equivalent of Grade 5 from an approved examination agency

* Approved examination agencies include ABRSM, Trinity-Guildhall, UNISA, and Rock School

Scroll Up
X