GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Fisiese Wetenskap | Physical Science

Fisiese Wetenskap is ‘n tak van die natuurwetenskappe wat veral konsentreer op die bestudering van nie-lewende organismes of sisteme, in kontras met lewenswetenskap. Daar is verskeie afdelings wat onder fisiese wetenskap ressorteer, onder andere Fisika, Chemie, Astronomie en Aardwetenskap (“Earth Science”). Op skool is die fokus grootliks op Fisika en Chemie.

FISIESE WETENSKAP​

Die doel van Fisiese Wetenskap is om leerders bewus te maak van hul omgewing en om hulle toe te rus met ondersoekende vaardighede wat betref fisiese en chemiese fenomene. Voorbeelde van sommige van hierdie vaardighede wat relevant is in die studiegebied van die Fisiese Wetenskap sluit in klassifikasie, kommunikasie, meting, ontwerp en ondersoek, evaluering van gevolgtrekkings, die formulering van modelle, identifisering en beheer van veranderlikes en probleemoplossing.

Soos hierbo gestel, is die fokus van Graad 10 tot Graad 12 hoofsaaklik op Fisika en Chemie.

Fisika – natuurlike en fisiese wetenskap wat die studie van stowwe (“matter”) en die beweging deur tyd en ruimte behels, saam met verwante konsepte soos energie en krag. In ‘n breër sin is dit die algemene analise van die natuur, wat uitgevoer word om te verstaan hoe die heelal werk.

Chemie – bestudeer die samestelling, struktuur, eienskappe en veranderinge van stowwe. Chemie het dus te doen met onderwerpe soos die eienskappe van individuele atome, die manier waarop atome chemiese verbindings vorm, chemiese kombinasies, die interaksie van stowwe deur middel van inter-molekulêre kragte wat aan grondstowwe hul basiese eienskappe gee en die interaksie tussen verskillende stowwe deur chemiese reaksies om ander stowwe tot stand te bring.

Moontlike loopbaangeleenthede

 • Medies (MBChB)
 • Optometrie
 • Fisioterapie
 • Biokinetika
 • BSc
 • Ingenieurswese (Siviel, Meganies, Elektries, Industrieël ens.)
 • Inligtingstegnologie
 • Bou en konstruksie
 • Bourekenkunde
 • Konstruksiebestuur
 • Radiografie

Leerders wat van plan is om Fisiese Wetenskap in Graad 10 te neem moet die volgende deeglik in ag neem:

 • ‘n Minimum van 60% vir NW (Natuurwetenskappe) in Graad 9
 • Wiskunde is verpligtend – Wiskundige Geletterdheid is nie ‘n opsie nie
 • Leerders moet gemotiveerd en toegewyd wees
 • Leerders moet beskik oor ‘n bewese suksesrekord

Physical Science is a branch of natural science that studies non-living and living systems, in contrast to life science. It has many branches, each referred to as a physical science, together called the physical sciences. Branches of Physical Science include Physics, Chemistry, Astronomy and Earth Science. At school the emphasis will mostly be on Physics and Chemistry.

PHYSICAL SCIENCE​

The purpose of Physical Science is to make learners aware of their environment and to equip them with investigating skills relating to physical and chemical phenomena. Examples of some of the skills that are relevant to the study of Physical Science is classifying, communicating, measuring, designing an investigation, drawing and evaluating conclusions, formulating models, identifying and controlling variables and problem-solving and reflecting skills.

As stated above, from Grade 10 to Grade 12 the emphasis will mostly be on Physics and Chemistry.

Physics – natural and physical science that involves the study of matter and its motion through space and time, along with related concepts such as energy and force. More broadly, it is the general analysis of nature, conducted in order to understand how the universe functions.

Chemistry – studies the composition, structure, properties and change of matter. In this realm, chemistry deals with such topics as the properties of individual atoms, the manner in which atoms form chemical bonds in the formation of compounds, the interactions of substances through intermolecular forces to give matter its general properties, and the interactions between substances through chemical reactions to form different substances.

Possible career options

 • Medicine (MBChB)
 • Optometry
 • Physiotherapy
 • Biokineticist
 • BSc
 • Engineering (Civil, Mechanical, Electrical, Industrial etc.)
 • Information Technology
 • Building and construction
 • Quantity Surveying
 • Construction Management
 • Radiography

Learners who wish to take Physical Science in Grade 10 should take the following into account:

 • Minimum of 60% for Natural Science in Grade 9
 • Mathematics is compulsory – Mathematical Literacy is not an option
 • Learners must be self-motivated and dedicated
 • Learners should preferably have a proven record of success
Scroll Up
X