GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Curriculum / Kurrikulum

Maak ‘n sinvolle vakkeuse

Leerders en ouers word versoek om die volgende in ag te neem wanneer ‘n ingeligte vakkeuse gemaak word:

 • Leerders en ouers moet realisties wees wanneer vakkeuses gemaak word, deur vorige prestasie in die betrokke vak of leerarea in ag te neem.
 • Leerders moet besef dat daar van graad 10 tot graad 12 in ‘n groot mate spesialisasie in ‘n betrokke vakgebied plaasvind, met die moontlikheid dat leerders die werk as baie moeiliker kan beskou (veral indien dit vergelyk word met grade 8 en 9).
 • Leerders behoort daarop te konsentreer om te mik na ‘n gebalanseerde vaksamestelling, want dit beantwoord aan die vereistes wat gestel word deur die meeste tersiêre kursusse. Daar moet steeds besef word dat ‘n spesifieke loopbaankeuse dalk eers in matriek gemaak sal word.
 • Wiskunde is ‘n voorvereiste vir Fisiese Wetenskap. Indien ‘n leerder dus later besluit om te verander van Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid, sal hy ook Fisiese Wetenskap moet verander. Neem ook in ag dat ‘n leerder toegelaat kan word om twee vakke in Graad 10 te verander, maar nie drie nie. Wiskunde word ook sterk aanbeveel vir seuns wat Rekeningkunde wil neem.

Selfkennis van leerders

Intellektuele vermoë

‘n Vakkeuse moet realisties wees en dit moet gebaseer wees op werklike prestasie. Dit moet altyd onthou word dat skolastiese prestasie in graad 9 dien as ‘n goeie aanduiding van wat in graad 10 verwag kan word. Dit is (gewoonlik) onwaarskynlik dat ‘n seun se prestasie in die meer senior grade skielik sal verbeter sonder goeie rede (en harde werk).

Aanleg

Aanleg is die potensiaal waaroor ‘n persoon beskik om op ‘n sekere vlak te presteer met ‘n gegewe vlak van opleiding en oefening. Aanleg, saam met belangstelling, gesindheid en motivering bepaal, tot ‘n groot mate, wat die finale sukses in ‘n spesifieke leerarea sal wees.

Graad 9-leerders wat die junior aanlegtoetse aflê, sal normaalweg voorsien word van die uitslag van dié toets, saam met ‘n grafiese voorstelling daarvan, ten opsigte van Tale, Wiskunde, Handelsrigtings, Tegniese rigtings en die Menslike wetenskappe. Dit kan ‘n redelik akkurate aanduiding gee van ‘n seun se aanleg op ‘n sekere gebied.

Belangstelling

‘n Seun moet die vak wat deur hom gekies word geniet en werklik daarin belangstel. Indien dit nie die geval is nie, is dit onwaarskynlik dat hy tot die beste van sy vermoë sal presteer. Dit is wel waar dat belangstelling met verloop van tyd ontwikkel kan word, maar dit sal aktiewe deelname van die betrokke seun verg.


Vakkeuses vir Graad 10, 11 en 12

Verpligte vakke

(DRUK OP ELKE ONDERSKEIE VAK VIR BELANGRIKE INLIGTING RONDOM DIE VAK)

Dit is verpligtend vir alle leerders om die volgende vakke te neem:

Afrikaans Huistaal (INFO UNDERNEATH)

Engels Eerste Addisionele Taal (INFO UNDERNEATH)

Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (INFO UNDERNEATH)

Lewensoriëntering ?? – NO INFO YET.


Keusevakke

 Alle leerders moet drie van die volgende vakke kies (indien geen ekstra vak gekies word nie):

 • Geskiedenis (INFO UNDERNEATH)
 • Geografie (Aardrykskunde) (INFO UNDERNEATH)
 • Fisiese Wetenskap (INFO UNDERNEATH)
 • Lewenswetenskap (INFO UNDERNEATH)
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp (INFO UNDERNEATH)
 • Duits (INFO UNDERNEATH)
 • Rekeningkunde (INFO UNDERNEATH)
 • Besigheidstudies (INFO UNDERNEATH)
 • Ekonomie (INFO UNDERNEATH)
 • Rekenaar Toepassings Tegnologie(INFO UNDERNEATH)


Algemene Opmerkings

 Vakveranderings kan slegs deur die loop van die jaar in Grade 10 en 11 gemaak word. Geen vakveranderings word in Graad 12 toegelaat nie. Kyk asseblief na die addisionele inligting in hierdie boekie rakende vakveranderings. Neem in ag dat hierdie inligting onderhewig is aan verandering, afhangende van departementele vereistes.

 • ‘n Vak kan slegs in ‘n betrokke groep aangebied word indien die belangstelling onder die seuns voldoende is. Daar kan die deur die loop van die jaar addisionele klasse geskep word nie.
 • Die vereistes vir universiteitstoelating moet sorgvuldig in ag geneem word by vakkeuses. Hierdie vereistes word ook in hierdie boekie ingesluit.


Ekstra vakke (‘n agtste vak)

 Die volgende algemene inligting moet in ag geneem word voordat ‘n ekstra vak (of agtste vak) oorweeg word:

 • Leerders kan slegs registreer vir ‘n ekstra vak aan die begin van hul Graad 10-jaar. Geen registrasies sal later (of in Graad 11) toegelaat kan word nie. Daar kan nie by ‘n ander skool geregistreer word indien die vak daar aangebied word nie. Registrasies sluit gewoonlik aan die einde van Januarie elke jaar.
 • Die skool sal nie alle vakke as ekstra vakke kan aanbied nie. Maak asseblief eers seker by die betrokke personeel of daar wel so ‘n opsie bestaan.
 • Onderwysers wat hierdie vakke aanbied moet professioneel (SACE) geregistreer wees. Leerders moet ook self seker maak dat punte betyds aan die skool voorsien word.
 • Van Graad 10 tot Graad 12 moet leerders seker maak dat ‘n volledige portefeulje bygehou word en dat dit ook op aanvraag beskikbaar moet wees.
 • Alle navrae oor ekstra vakke moet aan die adjunkhoof (Mnr P Wessels) gerig word.
 • Musiek (INFO UNDERNEATH)
 • Frans (INFO UNDERNEATH)


Vakveranderinge

Neem kennis: Hierdie is die huidige stand van sake (onderhewig aan verandering)

 • ‘n Leerder mag ‘n maksimum van twee vakke in Graad 10 Alle vakveranderinge is onderhewig aan die toestemming van die skool en die Departement van Onderwys. Hierdie veranderinge moet geïmplementeer word aan die einde van die tweede kwartaal (30 Junie). Geen veranderinge word na 30 Junie toegelaat nie.
 • Neem in ag dat Wiskunde verpligtend is vir Fisiese Wetenskap. ‘n Leerder wat dus van Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid verander, sal ook Fisiese Wetenskap moet verander. Aangesien veranderings in drie vakke nie toelaatbaar is nie, word leerders streng aangemoedig om seker te maak dat hul vakkeuses korrek is.
 • Geen vakverandering sal afgehandel word sonder die bevestiging van die ouers nie. Die skool verkies ‘n e-pos, aangesien toestemming per brief makliker nagemaak kan word.
 • ‘n Leerder mag ook twee vakke in Graad 11 verander, mits dit gedoen word voor 31 Maart. Geen vakveranderinge mag na 31 Maart gemaak word nie. Alle vakveranderinge is onderhewig aan die toestemming van die skool en die Departement van Onderwys.
 • In uitsonderlike gevalle kan ‘n leerder nog een addisionele vak verander in Graad 11, mits dit gedoen word voor 16 Desember van die Graad 11-jaar. Geen vakveranderinge word in Graad 12 toegelaat nie.

Verdere inligting oor vakkeuses en beroepsrigtings

U kan gerus die volgende webtuiste raadpleeg:

www.gostudy.net

www.gostudy.mobi

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll Up
X