GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Etos | Ethos

Missie | Mission

Grey Kollege se sleutelbelanghebbendes streef daarna om elke individuele Grey-seun in ‘n gelukkige en geborge skoolomgewing op te voed, sodat hy sukses sal beleef en optimaal toegerus word om ‘n verantwoorddelike bydrae binne ‘n multikulturele Suid-Afrika te lewer.

Grey College’s key stakeholders strive to educate each individual Grey boy in a happy and secure school environment so that he experiences success and is optimally prepared for a responsible contribution to the development of a multicultural South African society.

Visie | Vision

Om van generasie tot generasie as Suid-Afrika se beste sekondêre seunskool beskou te word – gemeet aan die beste ter wêreld.

To be regarded as South Africa’s best secondary boys school from generation to generation measured against the best in the world.

Ideaal | Ideal

Ideaal Grey Kollege is ‘n beskutte en positiewe skoolomgewing waarbinne Grey-seuns sukses kan ervaar, asook die gevoel dat hulle ‘behoort’. Parallelmedium-onderrig is een van die

Waardes | Values

Die algemene waardes wat Grey-seuns uitleef is: Respect | Live and let liveRespek | Leef en laat leef Team | Grey in unionSpan | Grey in

Add your thoughts

Your email address will not be published.

X