GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Ekstra Vakke | Extra Subjects (8th)

Inligting | Information

Die volgende algemene inligting moet in ag geneem word voordat ‘n ekstra vak (of agtste vak) oorweeg word:

 

 • Leerders kan slegs registreer vir ‘n ekstra vak aan die begin van hul Graad 10-jaar. Geen registrasies sal later (of in Graad 11) toegelaat kan word nie. Daar kan nie by ‘n ander skool geregistreer word indien die vak daar aangebied word nie. Registrasies sluit gewoonlik aan die einde van Januarie elke jaar.
 • Die skool sal nie alle vakke as ekstra vakke kan aanbied nie. Maak asseblief eers seker by die betrokke personeel of daar wel so ‘n opsie bestaan.
 • Onderwysers wat hierdie vakke aanbied moet professioneel (SACE) geregistreer wees. Leerders moet ook self seker maak dat punte betyds aan die skool voorsien word.
 • Van Graad 10 tot Graad 12 moet leerders seker maak dat ‘n volledige portefeulje bygehou word en dat dit ook op aanvraag beskikbaar moet wees.
 • Alle navrae oor ekstra vakke moet aan die adjunkhoof (Mnr P Wessels) gerig word.
 • Musiek
 • Frans 

The following general information should be taken into account before learners consider taking an 8th 

subject:

 • Learners can register for an extra subject only at the beginning of their Grade 10 year. No registrations will be allowed later in the year, or in Grade 11. Learners will not be allowed to register at another school if a specific subject is presented at that school. Registrations usually close at the end of January each year.
 • The school cannot present all subjects as extra subjects. Please ascertain yourself of the existing possibilities by contacting the relevant staff members.
 • Teachers presenting these extra subjects must be registered with SACE. Learners should also ensure that these marks are submitted to the school on time.
 • From Grade 10-12 learners should ensure that a full portfolio
  is maintained and available on request.
 • Any queries regarding extra subjects should be directed to the deputy principal.
 • Music
 • French
Scroll Up
X