GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Graad 10, 11 & 12 | Grades 10, 11 & 12

Matriek Slaagvereistes | Matric Pass Requirements

Daar is drie verskillende maniere om die NSS te slaag:

Slaag van die Senior Sertifikaat

 • ‘n Minimum van 40% vir drie vakke (waarvan een ‘n Huistaal moet wees)

 

 • ‘n Minimum van 30% vir ‘n verdere drie vakke. Leerders kan dus een vak druip (die sewende vak).

 

 • Selfs indien ‘n seun bv. ses onderskeidings kry, maar die sewende vak druip, kan hy slegs slaag met ‘n Senior Sertifikaat.

Met ‘n Senior Sertifikaat kan ‘n seun nie by ‘n Universiteit van Tegnologie of ‘n Universiteit studeer nie. Sou dit egter steeds ‘n droom bly om wel by so ‘n instelling te studeer, kan oorbruggingskursusse geneem word by ‘n geakkrediteerde FET-kollege. Dit stel mens in staat om jou matriekuitslae op te gradeer sodat aan die minimum vereistes voldoen kan word vir ‘n spesifieke kursus. Seuns met ‘n Senior Sertifikaat kan egter wel kwalifikasies kry van sjef-skole, Hotel-skole, IT-kolleges en vele meer.

Slaag met ‘n Diploma

 • ‘n Minimum van 40% vir vier vakke (waarvan een ‘n Huistaal moet wees)

 

 • ‘n Minimum van 30% vir ‘n verdere drie vakke.

 

 • Geen vak kan gedruip word nie (onder 30%).

Die Diploma-slaag beteken dat daar wel aan ‘n Universiteit van Tegnologie studeer kan word, maar nie ‘n Universiteit nie. Hier kan matriekuitslae ook opgegradeer word deur middel van oorbruggings-kursusse. Universiteite van Tegnologie bied egter steeds ‘n wye verskeidenheid van kursusse, veral van ‘n meer praktiese aard. In baie gevalle sal werkgewers praktiese ondervinding as ‘n kritiese vereiste beskou, en kan hulle dus voorkeur verleen aan gegradueerdes van Universiteite van Tegnologie.

Slaag – kwalifiseer vir B-Graad

 • ‘n Minimum van 50% vir vier vakke

 

 • ‘n Minimum van 30% vir die ander drie vakke

 

 • Geen vak kan gedruip word nie (onder 30%).

 

Die B-Graad-slaag is die beste moontlike slaagprestasie wat in matriek behaal kan word. Dit beteken dat die seun wel kwalifiseer vir studie aan enige tersiêre inrigting in Suid-Afrika, solank as wat aan die spesifieke vereistes van die betrokke graad of diploma voldoen word. ‘n Universiteitsgraad verleen ekstra kredietwaardigheid aan kwalifikasies en dien ook as ‘n bewys dat die betrokke persoon ‘n addisionele werkslading kan hanteer (as ‘n gedissiplineerde individu). Seuns moet egter altyd werksgeleenthede in ag neem voordat besluit word op ‘n spesifieke graad of diploma.

There are three different NSC passes:

Higher Certificate Pass

 • A minimum of 40% for three subjects (of which one must be Home Language)

 

 • A minimum of 30% for a further three subjects. Learners may fail one subject (the seventh subject).

 

 • Even should the learner achieve 6 distinctions but fail the seventh subject, only a Higher Certificate Pass will be achieved.

With a Higher Certificate Pass you cannot study at a university/university of technology. If it is your dream to attend any of the institutions mentioned, you will have to attend bridging courses offered by accredited FET Colleges. This will allow you to upgrade your matric results in order to meet the minimum requirements needed for admission to the course of your choice. Boys with a Higher Certificate Pass can obtain a qualification from Chef Schools, Hotel Schools, IT Colleges and many more.

Diploma Pass

 • A minimum of 40% for four subjects (of which one must be home language)

 

 • A minimum of 30% for the other three subjects

 

 • You cannot fail any subject (below 30%)

With a Diploma Pass you can study at a university of technology, but not at a university. You can also upgrade your matric results by enrolling for (and passing) bridging courses. Universities of technology offer a wide variety of courses, especially of a more practical nature. In many cases employers regard practical experience as vital, and they might prefer graduates from the universities of technology.

Bachelor’s Pass

 • A minimum of 50% for four subjects

 

 • A minimum of 30% for the other three subjects

 

 • You cannot fail any subject (below 30%)

 

The Bachelor’s Pass is the best possible pass level that a learner can achieve. This will qualify you to study at any tertiary institution in South Africa, as long as you meet the requirements for that specific degree or diploma. A university degree lends extra credibility to your qualifications and proves that you could conceivably handle an additional workload, as a disciplined individual. Learners should always consider job opportunities before deciding on a specific degree or diploma.

GRAAD 10, 11 & 12 | GRADE 10, 11 & 12

40% in DRIE (3) vakke waarvan EEN (1) Huistaal is.

30% in DRIE (3) van die oorblywende vakke.

SES (6) van die sewe vakke moet geslaag word.

Leerders wat MUSIEK as een van sy 7 vakke bied:

 • The Associated Board of Royal Schools Praktiese musiekeksamen Graad 7 – minimum 65%.
 • Trinity College of London Praktiese musiekeksamen Graad 7 – minimum 65%.
 • UNISA Praktiese musiekeksamen Graad 7 – minimum 50%.
VLAKBESKRYWING%
7Uitmuntende prestasie80 – 100
6Verdienstelike prestasie70 – 79
5Beduidende prestasie60 – 69
4Voldoende prestasie50 – 59
3Matige prestasie40 – 49
2Basiese prestasie30 – 39
1Ontoereikende prestasie0 – 29
SLAAGVEREISTES vir NSS B-GRAADSLAAGVEREISTES vir NSS DIPLOMA
Huistaal minimum 40%Huistaal minimum 40%
Vier bestemde vakke minimum 30%Eerste Addisionele Taal minimum 30%
Vier bestemde vakke minimum 50% Lewensoriëntering/RTT uitgesluitDrie ander vakke minimum 40% excluding Lewensoriëntering/RTT uitgesluit
 
Individuele vereistes per universtiteit en fakulteit 

40% in THREE (3) subjects of which ONE (1) must be a Home Language.

30% in THREE (3) of the remaining subjects. SIX (6) of the seven subjects must be passed.

Learners who offer MUSIC as one of the seven subjects:

 • The Associated Board of Royal Schools Practical Music Examination Grade 7 – minimum 65%.
 • Trinity College of London Practical Music Examination Grade 7 – minimum 65%.
 • UNISA Practical Music Examination Grade 7 – minimum 50%.
ACHIEVEMENT LEVELACHIEVEMENT DESCRIPTION%
7Outstanding Achievement80 – 100
6Meritorious Achievement70 – 79
5Substantial Achievement60 – 69
4Adequate Achievement50 – 59
3Moderate Achievement40 – 49
2Elementary Achievement30 – 39
1Not Achieved0 – 29
PASS REQUIREMENTS for NSC-BACHELORPASS REQUIREMENTS for NSC-DIPLOMA
Home Language at least 40%Home Language at least 40%
First Additional Language at least 30%First Additional Language at least 30%
Four designated subjects at least 50% excluding Life Orientation/CATThree other subjects at least 40% excluding Life Orientation/CAT
 
Individual requirements per university and faculty 
Scroll Up
X