GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Grey-Familie | Grey Family

Die afgelope jaar kan as uiters suksesvol vir Grey Primêr en Grey Pre-Primêr beskou word. ‘n Woord van gelukwensing aan die personeel van beide skole asook aan al die belanghebbendes. Die sukses van die sekondêre skool hang uiteindelik van die primêre skool as voedingsbron af, en dit is dus uiters noodsaaklik dat hierdie skole moet saamwerk om ‘n afgeronde finale produk aan die samelewing te lewer.

Ouerkomitees | Parent Committees

‘n Poging is vanjaar aangewend om Grey-ouers, as een van die skool se sleutelbelanghebbendes, deur middel van die ouerspanne in die besluitneming van die skool te betrek, sodat die ouers ook deur hierdie stelsel hul kommunikasie met die skool kan verbeter. ‘n Woord van hartlike dank aan die voorsitters van die ouerspanne wat uit beide ‘n Afrikaans- en Engelssprekende verteenwoordiger per graadgroep bestaan, asook die voorsitters van die sosiale komitees vir hul onbaatsugtige diens aan die skool. Dankie ook aan die graad 11-ouerkomitee vir die fondsinsamelings die afgelope vier jaar, om aan die graad 12-seuns ‘n onvergeetlike matriekafskeidfunksie te bied.

Ten einde ouers meer by die skool betrokke te kry, en kommunikasie met die skool te bevorder, is ouerspanne hierdie jaar in graad 8-11 geïdentifiseer wat saam met sekere senior personeellede, asook die spanleiers, op ‘n komitee dien om die behoeftes en probleme van ‘n graadgroep te hanteer. Hierdie ouerspanne vergader kwartaalliks, waartydens daar aan sekere gemeenskaplike aspekte, maar veral die akademie, aandag gegee word. Ouers is die geleentheid gebied om ‘n graadgroep te verteenwoordig en die ouerspanne word op ‘n jaarlikse basis hersien. Beide Afrikaanse en Engelse klasse word deur die ouers op die onderskeie ouerspanne verteenwoordig.

Oueraande vir graad 8-12-seuns is ook hierdie jaar voortgesit en het gedurende die tweede en derde kwartaal by die skool plaasgevind. Ouers het tydens hierdie aande die geleentheid gehad om hul seun se vakonderwysers te ontmoet en hul seun se akademiese vordering te bespreek. Deur middel van ‘n besprekingstelsel kan ouers elektronies, of deur hul seuns, ‘n afspraak van 10-15 minute met ‘n betrokke vakonderwyser reël. Tydens die oueraand in die derde kwartaal is vakkeuses vir die huidige graad 9-seuns en hul ouers ook bespreek en is ‘n volledige handleiding met relevante vakinligting aan elke ouer gegee. Die Sentrum vir Leer en Ondersteuning is ook hierby betrek en ouers is die geleentheid gebied om individuele afsprake oor vakkeuses vir hul seuns by die Sentrum te maak. Seuns is ook aangemoedig om die betrokke aande saam met hul ouers by te woon sodat hulle insae kon hê oor die gesprekke wat tussen vakonderwysers en ouers plaasvind.

Parents are encouraged to become more involved in the school by means of increased ownership, to strengthen the partnership between the parents and the school. This will benefit learners and ensure a successful transition into an ever-changing external environment.

Parent committees are elected when the son enters grade 8, and they serve for the full high school term until grade 12. During this time they organise events to raise funds for the matric dance that they will host in grade 11. They also raise funds for a gift to the school in grade 12.
Ouerkomitees word gekies wanneer die seun in graad 8 is en hulle dien vir die hele hoërskooltydperk tot aan die einde van graad 12. In hierdie tydperk reël hulle geleenthede om fondse in te samel vir die matriekdans wat hulle in graad 11 aanbied. Hulle werf ook fondse vir ‘n geskenk wat in graad 12 aan die skool gegee word.

The contact details for the chairperson of each parent committee are as follows:

GradePositionName & SurnameEmail Address
8ChairpersonSurita le Rouxsuritaleroux@gmail.com
ConvenorMarleen Sieberhagenmsieberhagen@gc.co.za
ConvenorVicki Vermeulenvvermeulen@gc.co.za
 
9ChairpersonFrancois Ceroniofceronio@yahoo.com
ConvenorHeidi van der Westhuizenhvdwesthuizen@gco.za
ConvenorHerman Naudéhnaude@gc.co.za
 
10ChairpersonWerner Landmanwerner@thecoregroup.co.za
ConvenorPieter Rossouwprossouw@gc.co.za
ConvenorCornelia Meyercmeyer@gc.co.za
 
11ChairpersonAnne van der Vyverschalkanne@yahoo.com
ConvenorNaresh Mahabeernaresh@gc.co.za
ConvenorTania Smithtania@gc.co.za
 
12ChairpersonBernadine Venterbernadine.venter@bcdtravel.co.za
ConvenorMia-Anne O’Kennedymokennedy@gc.co.za

 Parent teams | Ouerspanne:

Thank you to all the parents who responded to the invitation to become a representative for a particular grade group to improve the communication between the parents and the school this year. The following parents (TBC) have been chosen to act as grade representatives and may be contacted to bring certain issues to the attention of the school if parents are reluctant to contact the school directly. / Baie dankie aan al die ouers wat gereageer het op die versoek om as graadverteenwoordigers hierdie jaar op te tree ten einde kommunikasie tussen die ouers en die skool te verbeter. Die volgende ouers (TBC) is geidentifiseer om as graadverteenwoordigers op te tree en ouers word uitgenooi om hierdie persone te kontak indien hulle nie kwessies persoonlik met die skool wil opneem nie.

Mothers who care | Ma’s wat omgee:

‘Ma’s wat omgee’, is ‘n landswye beweging, waar ouers bymekaarkom om vir hul skool te bid. Grey ma’s kom Maandae oggende om 07h30 bymekaar in die Raadsaal.
Enige ma van Grey is welkom om saam te kom bid. Ons hart is regtig om Grey as skool, met sy personeel en kinders, aan die Here op te dra.
Spesifieke versoeke vir gebed is ook welkom en bly in die groep.

Klub 1000 | Club 1000

Scroll Up
X