GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Historiese Geboue | Historical buildings

Ses van die skool geboue is tot nasionale monumente verklaar | Six of the school buildings have been declared national monuments

Hoofgebou | Main Building

The main building was completed in 1906. This building houses the headmaster’s office, administrative offices, the computer room and offices of the Reunie and Trust.
Die hoofgebou is in 1906 voltooi. Hierdie gebou huisves die skoolhoof se kantoor, administratiewe kantore, die rekenaarkamer asook die Reünie- en Trustkantore.

Hamiltonsaal | Hamilton Hall

Hamilton Hall, designed by architect Sir Herbert Baker, serves as the dining hall for all boarders.
Hamiltonsaal, ontwerp deur argitek Sir Herbert Baker, dien as eetsaal vir alle koshuisinwoners.

Prinsipaalswoning | Principal’s residence​

The Principal’s residence was built in 1907 together with the Hamilton Hall, Murray house and Brill house.
Die Prinsipaalswoning is in 1907 saam met Hamilton Hall, Murray-huis en Brill-huis opgerig.

Murray-huis | Murray House

The main building was completed in 1906. This building houses the headmaster’s office, administrative offices, the computer room and offices of the Reunie and Trust.
Die hoofgebou is in 1906 voltooi. Hierdie gebou huisves die skoolhoof se kantoor, administratiewe kantore, die rekenaarkamer asook die Reünie- en Trustkantore.

Brill-huis | Brill house

Brill House is also one of the beautifully renovated hostels on campus. It is named after an earlier headmaster, Dr Johannes Brill.
Brill-huis is ook een van die koshuise op kampus wat pragtig opgeknap is. Dit is vernoem na nog ‘n skoolhoof, Dr. Johannes Brill.

Snoepie | Tuckshop

The Tuckshop was utilized as a hospital during the Anglo Boer War. It was moved from its original site to the new site and is an exact replica of the original building. It serves as the Tuckshop of the school.
Die ‘Tuckshop’ is tydens die Anglo-Boereoorlog as hospitaal gebruik. Dit is van sy oorspronklike ligging na die huidige posisie verskuif en is ‘n presiese replika van die oorspronklike gebou. Dit word gebruik as die skool se snoepwinkel.

Scroll Up
X