GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Vervoerbeleid | Transportation Policy

 As gevolg van die toenemende eise wat aan matrones gestel word in verband met die vervoer van koshuisseuns na verskeie mediese afsprake en as ook in ag geneem word dat elke Matrone ongeveer 120 seuns het om op ‘n daaglikse basis te versorg asook haar gewone daaglikse pligte wat nagekom moet word, wil ons graag die volgende onder u aandag bring: 

MATRONES VERSKAF VERVOER NA DIE VOLGENDE MEDIESE PRAKTYKE: 

 1. DOKTERS: Mimosa Mediese Sentrum; Mediclinic; College Crossing of dokters binne ‘n radius van 2km. Matrones vervoer wel seuns wat na spesialiste verwys word bv. Rosepark Hospitaal. 
 2. APTEKE: MediBloem Apteek of College Crossing Apteek. 
 3. FISIOTERAPEUTE: Jaco Colyn wat na Skool in die Gimnasium beskikbaar is.  Anna Swanepoel fisioterapeute  of dié wat binne radius van 2km val. 
 4. SPORTSBESERINGSDOKTER: Dr Gerhard Jansen by die UOVS 
 5. TANDARTSE: College Crossing of tandarts binne 2km radius. 
 6. ORTODONTIS: Dr Damstra of enige ander binne 2km radius 
 7. SIELKUNDIGES: Daar word van ‘n sielkundige op die Skoolterrein gebruik gemaak. Matrones vervoer slegs seuns wat deur hulle verwys word. 
 8. MEDIESE AFSPRAKE DEUR OUERS GEMAAK moet 24 uur voor die tyd deur seuns of ouers aan die matrones gekommunikeer word. Indien nie is dit die ouers se verantwoordelikheid om vervoer te reël of te verskaf. 
 9. DAAGLIKSE MEDIESE AFSPRAKE sal nog steeds deur Matrones gedoen word (met ouers se toestemming). Die skool vergoed koshuispersoneel slegs vir mediese ritte.
 10. Dit staan u vry om van enige ander mediese dienste gebruik te maak, maar die nodige reëlings en vervoer daarvoor is u verantwoordelikheid. 
 11. Matrones verskaf nie vervoer na winkels, busse, lughawens ens. nie. 

 

Due to the increasing demand placed on the matrons in regards to transporting the hostel boys to and from various appointments and also taking into consideration that each matron has an average of 120 boys to take care of as well as other daily duties to perform, we would like to bring the following to your attention: 

MATRONS TO TRANSPORT CHILDREN TO THE FOLLOWING MEDICAL PRACTITIONERS: 

 1. DOCTORS: Mimosa Medical Centre; MediClinic; College Crossing or any doctor within a 2km radius if required by the medical aid.  Matrons will, however, transport boys who are referred to specialists at Rose Park Hospital 
 2. PHARMACIES: Medibloem or College Crossing Pharmacies 
 3. PHYSIOTHERAPISTS: Jaco Colyn (he is available at the Gym after school). Anna Swanepoel Physios or any physio within a 2km radius. 
 4. SPORTS PHYSICIAN: Dr Gerhard Jansen at the UFS 
 5. DENTISTS: College Crossing or any dentist within 2km radius 
 6. ORTHODONTISTS: Dr Damstra or any other orthodontists within a 2km radius 
 7. PSYCHOLOGISTS: The school has a psychologist on site. Matrons will transport children who have been referred elsewhere by school psychologist. 
 8. MEDICAL APPOINTMENTS MADE BY THE PARENT need to be communicated to the matrons at least 24 hours in advance by the parent or the child. If not, it will be the parent’s responsibility to organise transport. 
 9. DAILY MEDICAL APPOINTMENTS will be still be made as usual by matrons (as per consent of the parent) for children who are ill. Matrons will only be compensated for medical trips. 
 10. Matrons do not provide transport to shops, malls, bus terminals, airports etc. 
 11. You are more than welcome to use any other medical facility or doctor of your choice, but transporting your child there will be your responsibility. 
Scroll Up
X