GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

KURRIKULUM | CURRICULUM

Inligting | Information

Nuwe vereistes vir prestasies | New requirements for achievements

Selfkennis van Leerders | Learners' self-knowledge

Vakkeuse | Subject Choices

Grade | Graad 8 & 9

Vakkeuses vir Graad 10, 11 en 12 | Choice of subjects for Grade 10, 11 and 12

Ekstra vak (8ste) | Extra Subject (8th)

Vakveranderinge | Subject Changes

Verdere inligting oor vakkeuses en beroepsrigtings

U kan gerus die volgende webtuiste raadpleeg:

www.gostudy.net

www.gostudy.mobi

X