GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

KURRIKULUM | CURRICULUM

Inligting | Information

Grey Kollege bied ‘n verskeidenheid van vakkeuses binne die kurrikulum.

Grey College offers a variety of subject choices in the curriculum

Nuwe vereistes vir prestasies | New requirements for achievements

Seniorfase – Gr 8 en 9

Gr 8

Meriete Sertifikaat

73.5 – 83.9%

 

Akademiese das

84%+

Gr 9

Meriete Sertifikaat

73.5 – 83.9%

 

Akademiese das

84%+

 

FET fase – GR 10 – 12

Gr 10

Meriete Setifikaat

71 – 76.9%

 

Akademiese das

77  – 82.9%

 

Halfklere

83%+

Gr 11

Meriete Setifikaat

67.5 – 70.9%

 

Akademiese das

71 – 76.9%

 

Halfklere

77 – 82.9%

 

Volklere

83%+

Gr 12

Meriete Setifikaat

65 – 67.4%

 

Akademiese das

67.5 – 70.9%

 

Halfklere

71 – 76.9%

 

Volklere

77 – 82.9%

 

Erewapen

83%+

Senior phase – Gr 8 & 9

Gr 8

Merit Certificate

73.5 – 83.9%

 

Academic tie

84%+

Gr 9

Merit Certificate

73.5 – 83.9%

 

Academic tie

84%+

 

 

FET phase – GR 10 – 12

Gr 10

Merit Certificate

71 – 76.9%

 

Academic tie

77  – 82.9%

 

Half colours

83%+

Gr 11

Merit Certificate

67.5 – 70.9%

 

Academic tie

71 – 76.9%

 

Half colours

77 – 82.9%

 

Full colours

83%+

Gr 12

Merit Certificate

65 – 67.4%

 

Academic tie

67.5 – 70.9%

 

Half colours

71 – 76.9%

 

Full colours

77 – 82.9%

 

Honours badge

83%+

 

Selfkennis van Leerders | Learners' self-knowledge

Intellektuele vermoë

‘n Vakkeuse moet realisties wees en dit moet gebaseer wees op werklike prestasie. Dit moet altyd onthou word dat skolastiese prestasie in graad 9 dien as ‘n goeie aanduiding van wat in graad 10 verwag kan word. Dit is (gewoonlik) onwaarskynlik dat ‘n seun se prestasie in die meer senior grade skielik sal verbeter sonder goeie rede (en harde werk).

Aanleg

Aanleg is die potensiaal waaroor ‘n persoon beskik om op ‘n sekere vlak te presteer met ‘n gegewe vlak van opleiding en oefening. Aanleg, saam met belangstelling, gesindheid en motivering bepaal, tot ‘n groot mate, wat die finale sukses in ‘n spesifieke leerarea sal wees.

Graad 9-leerders wat die junior aanlegtoetse aflê, sal normaalweg voorsien word van die uitslag van dié toets, saam met ‘n grafiese voorstelling daarvan, ten opsigte van Tale, Wiskunde, Handelsrigtings, Tegniese rigtings en die Menslike wetenskappe. Dit kan ‘n redelik akkurate aanduiding gee van ‘n seun se aanleg op ‘n sekere gebied.

Belangstelling

‘n Seun moet die vak wat deur hom gekies word geniet en werklik daarin belangstel. Indien dit nie die geval is nie, is dit onwaarskynlik dat hy tot die beste van sy vermoë sal presteer. Dit is wel waar dat belangstelling met verloop van tyd ontwikkel kan word, maar dit sal aktiewe deelname van die betrokke seun verg.

Intellectual ability

Any subject choice must be realistic and should be based on actual achievement. It should be kept in mind that scholastic achievement in Grade 9 will serve as a good indication of what can be expected in Grade 10. It is unlikely that achievement in higher Grades will suddenly improve without good reason and hard work.

Aptitude

This is the potential that a person has to achieve a certain level with a given amount of training and exercise. Aptitude, together with interest, attitude and motivation will decide, to a large extent, the final success in a specific field.

Grade 9 learners who write the junior aptitude test will be provided with the results, as well as a graphic representation, in respect of Languages, Mathematics, Commercial, Technical and Human Sciences. This can provide a fairly accurate indication of aptitude in a specific field.

Interest

The learner must enjoy and show interest in a subject that he chooses. If not, it is highly unlikely that he will achieve to the best of his ability. It is true that interest can be developed over time, but that will require active participation by the learner.

Vakkeuse | Subject Choices

Leerders en ouers word versoek om die volgende in ag te neem wanneer ‘n ingeligte vakkeuse gemaak word:

 • Leerders en ouers moet realisties wees wanneer vakkeuses gemaak word, deur vorige prestasie in die betrokke vak of leerarea in ag te neem.
 • Leerders moet besef dat daar van graad 10 tot graad 12 in ‘n groot mate spesialisasie in ‘n betrokke vakgebied plaasvind, met die moontlikheid dat leerders die werk as baie moeiliker kan beskou (veral indien dit vergelyk word met grade 8 en 9).
 • Leerders behoort daarop te konsentreer om te mik na ‘n gebalanseerde vaksamestelling, want dit beantwoord aan die vereistes wat gestel word deur die meeste tersiêre kursusse. Daar moet steeds besef word dat ‘n spesifieke loopbaankeuse dalk eers in matriek gemaak sal word.

Wiskunde is ‘n voorvereiste vir Fisiese Wetenskap. Indien ‘n leerder dus later besluit om te verander van Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid, sal hy ook Fisiese Wetenskap moet verander. Neem ook in ag dat ‘n leerder toegelaat kan word om twee vakke in Graad 10 te verander, maar nie drie nie. Wiskunde word ook sterk aanbeveel vir seuns wat Rekeningkunde wil neem.

Learners and parents are advised to take the following into account in order to make sensible subject choices:

 • Learners and parents should be realistic in making a subject choice. Specifically, previous achievements in the specific learning area must be taken into account.
 • Learners must realise that specialisation in a specific learning area will become more pronounced from Grade 10 onwards; the possibility exists that a learner might experience the learning area as more difficult than was the case in Grades 8 and 9.
 • Learners should concentrate on maintaining a balanced subject range in order to cover the requirements for most tertiary courses. They should understand that a specific career choice might probably be made only in their matric year.
 • Mathematics is a prerequisite for taking Physical Science. Should a learner decide to change from Mathematics to Mathematical Literacy, he would have to discontinue Physical Science as well. It should also be taken into account that a learner will be allowed to change two subjects in Grade 10, but not three. Mathematics is also strongly recommended for boys interested in taking Accounting.

Grade | Graad 8 & 9

Dit is verpligtend vir alle leerders om die volgende vakke te neem:

Druk op elke vak om meer inligting rondom die vak te bekom

It is compulsory for all learners to take the following subjects:

Click on each subject for more information regarding that subject

Vakkeuses vir Graad 10, 11 en 12 | Choice of subjects for Grade 10, 11 and 12

Dit is verpligtend vir alle leerders om die volgende vakke te neem:

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

Lewensoriëntering

Keusevakke

 Alle leerders moet drie van die volgende vakke kies (indien geen ekstra vak gekies word nie):

Algemene Opmerkings

 •  Vakveranderings kan slegs deur die loop van die jaar in Grade 10 en 11 gemaak word. Geen vakveranderings word in Graad 12 toegelaat nie. Kyk asseblief na die addisionele inligting in hierdie boekie rakende vakveranderings. Neem in ag dat hierdie inligting onderhewig is aan verandering, afhangende van departementele vereistes.
 • ‘n Vak kan slegs in ‘n betrokke groep aangebied word indien die belangstelling onder die seuns voldoende is. Daar kan die deur die loop van die jaar addisionele klasse geskep word nie.
 • Die vereistes vir universiteitstoelating moet sorgvuldig in ag geneem word by vakkeuses. Hierdie vereistes word ook in hierdie boekie ingesluit.
 
Druk op elke vak om meer inligting rondom die vak te bekom

Compulsory subjects

It is compulsory for all learners to take the following subjects:

English Home Language

Afrikaans First Additional Language

Mathematics or Mathematical Literacy

Life Orientation

Elective subjects

 All learners must select three of the following subjects (if no extra subjects are intended):

General comments

 •  Subject changes can be made only during the course of the year in Grades 10 and 11. No subject changes will be allowed during Grade 12. Please consult the additional information provided regarding subject choices. Please note that this information is subject to change, depending on departmental regulations.
 • A subject can be offered in a particular group only should a sufficient number of boys be interested in taking the subject. Additional classes for a specific subject cannot be created during a year.
 • The requirements for a university entrance pass must be carefully considered before deciding on subjects. These requirements are also included in this booklet.
Click on each subject for more information regarding that subject

Ekstra vak (8ste) | Extra Subject (8th)

Die volgende algemene inligting moet in ag geneem word voordat ‘n ekstra vak (of agtste vak) oorweeg word:

 

 • Leerders kan slegs registreer vir ‘n ekstra vak aan die begin van hul Graad 10-jaar. Geen registrasies sal later (of in Graad 11) toegelaat kan word nie. Daar kan nie by ‘n ander skool geregistreer word indien die vak daar aangebied word nie. Registrasies sluit gewoonlik aan die einde van Januarie elke jaar.
 • Die skool sal nie alle vakke as ekstra vakke kan aanbied nie. Maak asseblief eers seker by die betrokke personeel of daar wel so ‘n opsie bestaan.
 • Onderwysers wat hierdie vakke aanbied moet professioneel (SACE) geregistreer wees. Leerders moet ook self seker maak dat punte betyds aan die skool voorsien word.
 • Van Graad 10 tot Graad 12 moet leerders seker maak dat ‘n volledige portefeulje bygehou word en dat dit ook op aanvraag beskikbaar moet wees.
 • Alle navrae oor ekstra vakke moet aan die adjunkhoof (Mnr P Wessels) gerig word.
 • Musiek
 • Frans 
Druk op elke vak om meer inligting rondom die vak te bekom

The following general information should be taken into account before learners consider taking an 8th 

subject:

 • Learners can register for an extra subject only at the beginning of their Grade 10 year. No registrations will be allowed later in the year, or in Grade 11. Learners will not be allowed to register at another school if a specific subject is presented at that school. Registrations usually close at the end of January each year.
 • The school cannot present all subjects as extra subjects. Please ascertain yourself of the existing possibilities by contacting the relevant staff members.
 • Teachers presenting these extra subjects must be registered with SACE. Learners should also ensure that these marks are submitted to the school on time.
 • From Grade 10-12 learners should ensure that a full portfolio
  is maintained and available on request.
 • Any queries regarding extra subjects should be directed to the deputy principal.
 • Music
 • French
Click on each subject for more information regarding that subject

Vakveranderinge | Subject Changes

Neem kennis: Hierdie is die huidige stand van sake (onderhewig aan verandering)

 • ‘n Leerder mag ‘n maksimum van twee vakke in Graad 10 Alle vakveranderinge is onderhewig aan die toestemming van die skool en die Departement van Onderwys. Hierdie veranderinge moet geïmplementeer word aan die einde van die tweede kwartaal (30 Junie). Geen veranderinge word na 30 Junie toegelaat nie.
 • Neem in ag dat Wiskunde verpligtend is vir Fisiese Wetenskap. ‘n Leerder wat dus van Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid verander, sal ook Fisiese Wetenskap moet verander. Aangesien veranderings in drie vakke nie toelaatbaar is nie, word leerders streng aangemoedig om seker te maak dat hul vakkeuses korrek is.
 • Geen vakverandering sal afgehandel word sonder die bevestiging van die ouers nie. Die skool verkies ‘n e-pos, aangesien toestemming per brief makliker nagemaak kan word.
 • ‘n Leerder mag ook twee vakke in Graad 11 verander, mits dit gedoen word voor 31 Maart. Geen vakveranderinge mag na 31 Maart gemaak word nie. Alle vakveranderinge is onderhewig aan die toestemming van die skool en die Departement van Onderwys.
 • In uitsonderlike gevalle kan ‘n leerder nog een addisionele vak verander in Graad 11, mits dit gedoen word voor 16 Desember van die Graad 11-jaar. 
 • Geen vakveranderinge word in Graad 12 toegelaat nie.

Take note: This is the current implementation and is possibly subject to change.

 • A learner may change a maximum of two subjects in Grade 10. All subject changes are subject to approval by the school and the Department of Education. These changes must be implemented by the end of the second term (30 June). No subject changes will be allowed later than 30 June.
 • Take note that Mathematics is compulsory for Physical Science. A learner changing from Mathematics to Mathematical Literacy will therefore also have to change Physical Science. As three subject changes will not be allowed, we strongly advise that learners must very carefully consider their subject choices for Grade 10..
 • A learner may also change two subjects in Grade 11, provided that this is done before 31 March. No subject changes will be accepted after 31 March. All subject changes are subject to approval by the school and the Department of Education.
 • In exceptional cases a learner may change one additional subject in Grade 11, provided that this is done before 16 December of the Grade 11 year. No subject changes will be permitted in Grade 12.
 • No subject change can be permitted without confirmation of this change by the parents. The school will prefer an e-mail confirmation as written permission is very easy to falsify.

Verdere inligting oor vakkeuses en beroepsrigtings

U kan gerus die volgende webtuiste raadpleeg:

www.gostudy.net

www.gostudy.mobi

Scroll Up
X