GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Sentrum Vir Leer-En Ondersteuningsdienste |
Learning & Support Centre

Die Grey Sentrum vir Leer- en Ondersteuningsdienste (SLO) vier in 2020 sy sesde bestaansjaar met voortgesette, toeganklike sielkundige dienste vir die Grey Kollege Sekondêre gemeenskap ten doel. Die SLO beskik oor die dienste van ’n geregistreerde sielkundige, mev. Chanell Cuyler-Greeff, ’n administratiewe/konsessie beampte, mev. Lynette Claassens, en ’n geregistreerde berader, mnr. Deon Beck. Mnr. Beck het op 1 Februarie 2020 by die SLO aangesluit en is ‘n oud-Grey.

Services offered at the Learning and Support Centre (LSC) throughout the year include free psychotherapy and counselling to Grey learners; subject choice – and career assessment; academic support in the form of diagnostic scholastic evaluations and study therapy; psychometric screening for Dyslexia, ADD/ADHD, Depression and Anxiety; as well as liaising with the Free State Department of Education regarding the application process for academic concessions/accommodations. The LSC, again, managed the annual process of the submission of applications for academic concessions to the Free State Department of Education.

The LSC addressed the grade 8 learners as part of their orientation programme on 17 January 2020 to introduce members of the LSC staff to the boys, as well as to educate them with regards to the services offered at the LSC.

SLO-personeel het die Sentrum op 11 Maart 2020 by Grey Kollege Sekondêre Skool se jaarlikse Loopbaan Ekspo verteenwoordig om loopbaan-bewustheid onder die Graad 11- en 12-leerders aan te wakker en die SLO se dienste m.b.t. loopbaanvoorligting te bemark.

With the implementation of the national lockdown on 26 March 2020 as a result of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the LSC promoted emotional wellbeing and offered psychological support via the school’s various social media platforms in the form of an ongoing guidance campaign aimed at the provision of practical coping strategies for learners, parents and teachers.  

’n Aanlyn Emosionele-Welstand-vraelys is ontwikkel en op 9 Mei 2020 onder die personeel versprei. Die doel van die vraelys was om vas te stel in watter mate en areas die personeel ’n behoefte aan emosionele ondersteuning het, en om personeellede wat moontlike professionele ondersteuning verg, te identifiseer en by te staan. Die akademiese personeel is ook op 18 Junie 2020 toegespreek toe hulle weer vir diens by die skool moes aanmeld. In ’n poging om die Graad 12-leerders se emosionele behoeftes, sowel as hul behoeftes t.o.v. die “Grey Ervaring” te bepaal, is ’n soortgelyke aanlyn Emosionele-Welstand vraelys onder die graad 12-seuns op 13 Julie 2020 versprei, en die gevolglike nodige terapeutiese ingrepe is toegepas. Talle seuns het die SLO in hierdie onseker tyd genader om van die toeganklike, vertroulike en gratis berading gebruik te maak. Die nasionale pandemie, en die sielkundige impak daarvan, het in 2020 die behoefte aan die dienste wat die Sentrum vir Leer- en Ondersteuningsdienste aan die Grey-gemeenskap bied, beklemtoon. 

In the absence of the annual grade 9 parents’ evening due to the Covid-19 pandemic, the LSC addressed the relevant audience through video and visual material on the various media platforms regarding psychometric testing for subject selection. Even though the grade 9 learners were not attending school fulltime due to Covid-19, numerous boys made use of the psychometric testing service at the Learning and Support Centre to guide them about subject selection for 2021.

VAN | SURNAMENAAM | NAMEPOSISIE | POSITIONEPOS | EMAIL
BECKDEONGEREGISTREERDE BERADER | REGISTERED COUNSELLORdbeck@gc.co.za
CLAASSENSLYNETTEADMINISTRASIE & KONSESSIES | ADMINISTRATION & CONCESSIONSlclaassens@gc.co.za
CUYLER-GREEFFCHANELLSIELKUNDIGE | PSYCHOLOGISTccuyler-greeff@gc.co.za
Scroll Up
X