GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Sentrum Vir Leer-En Ondersteuningsdienste |
Learning & Support Centre

Die SLO bemagtig Grey Kollege se leerders met lewensvaardighede en staan hul by om hul volle akademiese potensiaal te bereik d.m.v:

 • Terapeutiese intervensie (gratis aan Grey-seuns)
 • Beroepsvoorligting
 • Vakkeusevoorligting
 • Akademiese ondersteuning
 • Psigometriese sifting vir disleksie, ADD/ADHD, depressie en angs
 • Skolastiese evaluasies
 • Departementele akademiese konsessies

The centre assists Grey College Secondary learners in developing life skills and to reach their full academic potential through:

 • Counselling (free to Grey College Secondary learners)
 • Subject choice guidance
 • Career guidance
 • Academic support
 • Psychometric screening for dyslexia, ADD/ADHD, depression and anxiety
 • Scholastic evaluations
 • Departmental academic concession

Die sentrum bemagtig Grey Kollege se leerders met lewensvaardighede en staan hul by om hul volle akademiese potensiaal te bereik d.m.v:

TERAPEUTIESE INTERVENSIE

Berading en terapeutiese ingrepe word gratis aanGrey-seuns gebied. Dit spreek ‘n wye spektrum van aspekte aan, o.a.:

 • Aanpassing
 • Verhoudingsprobleme
 • Konflikhantering & kommunikasievaardighede
 • Hantering van groepsdruk
 • Besluitnemingsvaardighede
 • Hantering van stress, angs en depressie
 • Sosiale vaardigheidsopleiding
 • Selfbeeld-en selfvertroue ontwikkeling
 • Emosionele regulering
 • Motivering

COUNSELLING

With counselling and therapeutic interventions various challenges can be addressed, such as:

 • Adjustment
 • Relationship issues
 • Conflict management  
 • Communication skills
 • Coping with peer pressure
 • Decision-making skills
 • Coping with stress, anxiety and depression
 • Social skills training
 • Self-esteem and self-confidence development
 • Emotional regulation
 • Motivation
BEROEPSVOORLIGTING

Die sentrum bied aan graad11 en 12 leerders‘n volledige psigometriese evaluasie. Tydens die individuele terugvoersessie word die resultate en aanbevelings volledig met die leerder bespreek.

CAREER GUIDANCE

The centre offers career guidance to grade 11 and 12 learners.A comprehensive psychometric evaluation is performed.  During the individual feedback session the psychometric results and career recommendations based on these results will be discussed in detail. 

VAKKEUSEVOORLIGTING

Volledige psigometriese toetsing help graad9-leerders om ‘n ingeligte keuse t.o.v. hul toekoms te maak. Vakkeusevoorligtingis ‘n voorloper tot loopbaanbesluitneming.  Soos met beroepsvoorligting word die leerder se aanleg, belangstellings, persoonlikheid en akademiese prestasie in ag geneem.

SUBJECT CHOICE GUIDANCE

Comprehensive psychometric testing assists grade 9 learners to make informed decisions regarding their future.  Subject choice is regarded as a precursor to career decision making.  As with career guidance, the learner’s aptitude, interests, personality and academic performance are taken into consideration.

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Die sentrum bied akademiese ondersteuning in die vorm van studieterapie aan.

Die studieterapie word individueel aangebied om unieke oplossings te verseker wat die volgende struikelblokke aanspreek:

 • Akademiese doelstelling & motivering
 • Opsomming & memoriseringstegnieke
 • Tydsbestuur
 • Hantering van eksamenstres
 • Akademiese uithouvermoë

 

PSIGOMETRIESE SIFTING

 • Disleksie
 • ADD / ADHD
 • Depressie & angs

 

SKOLASTIESE EVALUASIE

Die doel van `n skolastiese evaluasie is om moontlike verklarings te vind waarom leerders akademies nie na verwagting presteer nie.

Komponente van psigometriese toetsing:

 • Aanleg–verbaal en nie-verbaal, akademies, klerklik en meganies
 • Lees & spelvaardighede
 • Visueel-motoriese integrasievaardighede
 • Onderliggende emosionele faktore
 • Aandag en konsentrasie

ACADEMIC SUPPORT

The centre offers academic support in the form of study therapy.

Study therapy is conducted on an individual basis to ensure tailor-made solutions which address the following study obstacles:

 • Academic goalsetting & motivation
 • Summarising& memorisingstrategies
 • Time management
 • Coping with exam stress
 • Academic endurance

 

PSYCHOMETRIC SCREEMING

 • Dyslexia
 • ADD / ADHD
 • Depression & anxiety 

 

SCHOLASTIC EVALUATIONS

The purpose of a Scholastic evaluation is to investigate possibilities, as to why a learner does not perform academically, asexpected.

The following components are measured psychometrically:

 • Aptitude –verbal and non-verbal, academic, clerical and mechanical
 • Reading & spelling skills
 • Visual-motor integration skills
 • Underlying emotional factors
 • Attention span and concentration

DEPARTEMENT AKADEMIESE KONSESSIES

 • Die sentrum administreer en hanteer al Grey Kollege Sekondêr se aansoeke vir akademiese konsessies, sowel as skolastiese evaluasies vir akkommodering doeleindes.
 • Aansoeke en skolastiese evaluasies word op meriete hanteer.

DEPARTMENT ACADEMIC CONCESSIONS

 • The centre processes all Grey College Secondary’s applications for academic concessions and performs scholastic evaluations for accommodation purposes .
 • Applications and scholastic evaluations are processed on merit.

SKAKEL ONS | CONTACT US

Office Tel: 051 444 1513 (ext.5)
Scroll Up
X