GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Sentrum Vir Leer-En Ondersteuningsdienste |
Learning & Support Centre

The Learning and Support Centre (LSC) has, over the past year, offered continued and accessible psychological services to the Grey College Secondary community. The Centre is staffed with a counselling psychologist (Chanell Cuyler-Greeff), school counsellor (Daniela Petrella) and administrative/concession official (Lynette Claassens).
The LSC contributed to the Grade-8 orientation programme with the commencement of the new academic year by addressing the boys regarding bullying, as well as the variety of psychological services Grey boys have access to at the LSC.

Besoek is afgelȇ by die drie koshuise op kampus om ook dáár die leerders in te lig rakende die dienste wat die Sentrum bied. Aanpassing, verhoudingsprobleme, konflikhantering, hantering van groepsdruk en stres, emosionele regulering, selfbeeld- en selfvertroue ontwikkeling, motivering en tydsbestuur, is enkele voorbeelde wat deur die jaar by die Sentrum aangespreek is en waarmee die koshuisseuns, veral, presenteer. Dienste wat deur die Sentrum vir Leer en Ondersteuning (SLO) gelewer word, sluit in psigoterapie en berading (gratis); die hantering van aansoeke vir Departementele akademiese konsessies; skolastiese evaluasies met die oog op die identifisering van leerstruikelblokke en/of akademiese konsessie-kandidate; vakkeusevoorligting; beroepsvoorligting; en psigometriese sifting vir Disleksie, Aandagafleibaarheid en Hiperaktiwiteit, sowel as Depressie en Angs.

In March 2019, the LSC exhibited at the Career Expo hosted by Grey College Secondary School in order to create an awareness among the Grade 11 and 12 learners of the career guidance services available to them, since there appears to be a growing need for said services among the Grade 11 boys, in particular. 

Die Sentrum het in Mei 2019 die jaarlikse aflê van aanlegtoetse deur die graad 8-leerders behartig.
’n Totaal van 241 graad 8-leerders het die psigometriese assessering voltooi. 132 seuns se ouers het van die geleentheid gebruik gemaak om die SLO vir terugvoer oor hul seuns se prestasie te kontak. Die SLO is op 1 Junie 2019 by die jaarlikse Koshuis-opedag verteenwoordig en positiewe belangstelling is getoon rondom die bestaan van die Sentrum op die skoolgronde en die dienste wat die SLO bied. Ouers en leerders is ook toegespreek tydens die graad 9-oueraand in verband met die waarde van vakkeusevoorligting. ’n Groot aantal graad 9-leerders het weereens van die SLO se vakkeusevoorligting diens gebruik gemaak.  

Academic support, in the form of individual study therapy and scholastic evaluations with the aim of identifying learning obstacles and possible academic accommodation candidates, continues to be in demand. Academic motivation and goalsetting, time management, memorising and summarising strategies, as well as academic endurance are relevant issues addressed throughout the year. The Elevate Education Conference was attended in 2019 in order to keep abreast of the latest research and techniques in study therapy. The LSC, again, managed the annual process of the submission of applications for academic concessions to the Department of Education. In the fifth year of the Learning and Support Centre’s existence, the ever-increasing number of learners making use of the services offered at the Centre bears testament to a growing and substantial need for accessible and affordable psychological services within the Grey Community.

Die SLO bemagtig Grey Kollege se leerders met lewensvaardighede en staan hul by om hul volle akademiese potensiaal te bereik d.m.v:

 • Terapeutiese intervensie (gratis aan Grey-seuns)
 • Beroepsvoorligting
 • Vakkeusevoorligting
 • Akademiese ondersteuning
 • Psigometriese sifting vir disleksie, ADD/ADHD, depressie en angs
 • Skolastiese evaluasies
 • Departementele akademiese konsessies

The centre assists Grey College Secondary learners in developing life skills and to reach their full academic potential through:

 • Counselling (free to Grey College Secondary learners)
 • Subject choice guidance
 • Career guidance
 • Academic support
 • Psychometric screening for dyslexia, ADD/ADHD, depression and anxiety
 • Scholastic evaluations
 • Departmental academic concession

Die sentrum bemagtig Grey Kollege se leerders met lewensvaardighede en staan hul by om hul volle akademiese potensiaal te bereik d.m.v:

TERAPEUTIESE INTERVENSIE

Berading en terapeutiese ingrepe word gratis aanGrey-seuns gebied. Dit spreek ‘n wye spektrum van aspekte aan, o.a.:

 • Aanpassing
 • Verhoudingsprobleme
 • Konflikhantering & kommunikasievaardighede
 • Hantering van groepsdruk
 • Besluitnemingsvaardighede
 • Hantering van stress, angs en depressie
 • Sosiale vaardigheidsopleiding
 • Selfbeeld-en selfvertroue ontwikkeling
 • Emosionele regulering
 • Motivering

COUNSELLING

With counselling and therapeutic interventions various challenges can be addressed, such as:

 • Adjustment
 • Relationship issues
 • Conflict management  
 • Communication skills
 • Coping with peer pressure
 • Decision-making skills
 • Coping with stress, anxiety and depression
 • Social skills training
 • Self-esteem and self-confidence development
 • Emotional regulation
 • Motivation
BEROEPSVOORLIGTING

Die sentrum bied aan graad11 en 12 leerders‘n volledige psigometriese evaluasie. Tydens die individuele terugvoersessie word die resultate en aanbevelings volledig met die leerder bespreek.

CAREER GUIDANCE

The centre offers career guidance to grade 11 and 12 learners.A comprehensive psychometric evaluation is performed.  During the individual feedback session the psychometric results and career recommendations based on these results will be discussed in detail. 

VAKKEUSEVOORLIGTING

Volledige psigometriese toetsing help graad9-leerders om ‘n ingeligte keuse t.o.v. hul toekoms te maak. Vakkeusevoorligtingis ‘n voorloper tot loopbaanbesluitneming.  Soos met beroepsvoorligting word die leerder se aanleg, belangstellings, persoonlikheid en akademiese prestasie in ag geneem.

SUBJECT CHOICE GUIDANCE

Comprehensive psychometric testing assists grade 9 learners to make informed decisions regarding their future.  Subject choice is regarded as a precursor to career decision making.  As with career guidance, the learner’s aptitude, interests, personality and academic performance are taken into consideration.

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Die sentrum bied akademiese ondersteuning in die vorm van studieterapie aan.

Die studieterapie word individueel aangebied om unieke oplossings te verseker wat die volgende struikelblokke aanspreek:

 • Akademiese doelstelling & motivering
 • Opsomming & memoriseringstegnieke
 • Tydsbestuur
 • Hantering van eksamenstres
 • Akademiese uithouvermoë

 

PSIGOMETRIESE SIFTING

 • Disleksie
 • ADD / ADHD
 • Depressie & angs

 

SKOLASTIESE EVALUASIE

Die doel van `n skolastiese evaluasie is om moontlike verklarings te vind waarom leerders akademies nie na verwagting presteer nie.

Komponente van psigometriese toetsing:

 • Aanleg–verbaal en nie-verbaal, akademies, klerklik en meganies
 • Lees & spelvaardighede
 • Visueel-motoriese integrasievaardighede
 • Onderliggende emosionele faktore
 • Aandag en konsentrasie

ACADEMIC SUPPORT

The centre offers academic support in the form of study therapy.

Study therapy is conducted on an individual basis to ensure tailor-made solutions which address the following study obstacles:

 • Academic goalsetting & motivation
 • Summarising& memorisingstrategies
 • Time management
 • Coping with exam stress
 • Academic endurance

 

PSYCHOMETRIC SCREEMING

 • Dyslexia
 • ADD / ADHD
 • Depression & anxiety 

 

SCHOLASTIC EVALUATIONS

The purpose of a Scholastic evaluation is to investigate possibilities, as to why a learner does not perform academically, asexpected.

The following components are measured psychometrically:

 • Aptitude –verbal and non-verbal, academic, clerical and mechanical
 • Reading & spelling skills
 • Visual-motor integration skills
 • Underlying emotional factors
 • Attention span and concentration

DEPARTEMENT AKADEMIESE KONSESSIES

 • Die sentrum administreer en hanteer al Grey Kollege Sekondêr se aansoeke vir akademiese konsessies, sowel as skolastiese evaluasies vir akkommodering doeleindes.
 • Aansoeke en skolastiese evaluasies word op meriete hanteer.

DEPARTMENT ACADEMIC CONCESSIONS

 • The centre processes all Grey College Secondary’s applications for academic concessions and performs scholastic evaluations for accommodation purposes .
 • Applications and scholastic evaluations are processed on merit.

SKAKEL ONS | CONTACT US

Office Tel: 051 444 1513 (ext.5)
Scroll Up
X