GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Missie | Mission

Missie

Grey Kollege se sleutelbelanghebbendes streef daarna om elke individuele Grey-seun in ‘n gelukkige en geborge skoolomgewing op te voed, sodat hy sukses sal beleef en optimaal toegerus word om ‘n verantwoorddelike bydrae binne ‘n multikulturele Suid-Afrika te lewer.

Mission

Grey College’s key stakeholders strive to educate each individual Grey boy in a happy and secure school environment so that he experiences success and is optimally prepared for a responsible contribution to the development of a multicultural South African society.

Scroll Up
X