GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Official Examination Policy of Grey College Secondary School

Duties of learners

 1. No school bags/study materials are allowed in the examination venue.
 2. Please note that a NO cell phone policy is implemented during the examination.
 3. Calculators are permitted for Mathematics, Maths Literacy, Accounting, Physical Science and Life Sciences.
 4. Learners may not borrow anything from another learner during the examination.
 5. Learners must be at the venue by 08:15 in order that the examination may commence at 8:30. [Approximately 15 minutes prior to commencement to open with scripture reading/prayer, verify absences, make necessary announcements and hand out question papers].
 6. Learners who report late for the examination will not receive any extra time.
 7. Learners may leave after the examination has been written.
  • Should the length of a question paper be 1 hour, learners must stay for the full hour before they may hand in and leave.
  • Should the length of a question paper exceed an hour, learners may hand in and leave after 2/3 of the allocated time has passed.
  • This arrangement applies to all grades.
  • Learners may not occupy themselves with any other activities while they are in the examination venue.
 8. Should learners not write an examination on any one specific day, they may remain at home/ the hostel to study (applicable only during formal examinations/ not during mini-examinations).

Absences

Control measures
 1. Head of Department provides class lists to invigilators.
 2. Invigilators use class lists to indicate absences on the day of the examination.
 3. Final session invigilators must ensure that learners sign next to their name on the class list when the question papers and answer sheets are handed in.
 4. Learners must hand in question papers together with their answer sheets.
 5. The list of absentees must be handed to the head of Department before 12:00 on the day of the examination.
 6. The head of Department must verify these absences with the members of his department.
 7. Absences must be verified with Ms Juanita Nel before 13:00 on the day of the examination.
 8. Ms Nel will contact the parents of the learners who are absent.
Implications
 1. Any learner who is absent for a subject(s) without the approval of the school, will receive
 2. Any learner who is absent for a subject(s) and cannot present a medical certificate, will receive NIL
 3. Should acceptable reasons be given or proof of absence can be provided, the term mark (SBA) will be converted to a mark that can be entered on the SAMS system.
 4. Should a learner be absent for a subject’s second or third question paper, the marks for the paper(s) already written will be converted and entered.

General

 1. No question paper may be written at any time prior to the official examination date of the subject as stipulated on the timetable.
 2. Should permission to write earlier be given:
  • the paper will be written on the same day as it scheduled on the timetable
  • the paper will be handed in after the learner majority has started writing the subject.

Verpligtinge van leerlinge

 1. Geen tasse / leermateriaal word in die klaskamer / eksamenlokaal toegelaat nie.
 2. Selfone – ons volg ‘n GEEN-selfoonbeleid tydens die eksamen.
 3. Sakrekenaars kan vir Wiskunde, – Geletterdheid, Rekeningkunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe toegelaat word.
 4. Leerlinge mag nie tydens die eksamen iets by iemand anders leen nie.
 5. Die leerlinge meld om 08:15 aan sodat hulle om 08:30 kan begin skryf. [‘n reëling van ongeveer 15 minute voor die aanvangstyd geld om te open, afwesighede te kontroleer, die nodige aankondigings te maak en vraestelle uit te deel.]
 6. Leerlinge wat laat aanmeld vir eksamen kry geen ekstra tyd nie.
 7. Leerlinge verdaag na die eksamen.
  • Indien die lengte van ‘n vraestel 1 uur is, kan hulle slegs na die uur verstreke is, inhandig en huis toe gaan.
  • Indien die lengte van ‘n vraestel langer as ‘n uur is, kan die leerlinge na 2/3 van die tyd inhandig en huis toe gaan.
  • Hierdie tydsreëling is op al die grade van toepassing.
  • Tydens die duur van die eksamen mag leerlinge hulself nie met iets anders besig hou nie.
 8. Indien leerlinge ‘n betrokke dag nie skryf nie [blok] bly hulle by die huis / koshuis.

Afwesighede

Kontrole

 1. Departementshoofde voorsien klaslyste aan toesighoudende personeel.
 2. Toesighoudende personeel gebruik die klaslys om afwesighede tydens die dag van die eksamen aan te teken.
 3. Finale toesighouers moet seker maak dat leerlinge op die klaslys, langs hul naam, teken wanneer die antwoordstelle en vraestelle ingehandig word.
 4. Die leerlinge moet hul antwoordstelle tesame met hul vraestelle inhandig.
 5. Die lys van afwesighede moet voor 12:00 op die dag van die eksamen aan die betrokke departementshoof oorhandig word.
 6. Die departementshoof in samewerking met lede van sy departement kontroleer alle afwesighede.
 7. Afwesighede word voor 13:00 op die dag van die eksamen met Juanita bevestig en uitgeklaar.
 8. Juanita Nel sal die leerlinge wat afwesig is, se ouers kontak.

Implikasies

 1. ‘n Leerling wat vir ‘n vak (-ke) afwesig is sonder die goedkeuring van die skool, kry
 2. ‘n Leerling wat vir ‘n vak (-ke) afwesig is en nie‘n mediese sertifikaat kan voorlê nie, kry
 3. Waar aanvaarbare redes aangevoer word of bewys van afwesigheid kan gestaaf word, word die kwartaalpunt verwerk na ‘n punt wat op SAMS ingelees kan word.
 4. Sou ‘n leerling afwesig wees vir ‘n vak (-ke) se TWEEDE / DERDEvraestel, word die vraestel wat reeds geskryf is se punte verwerk.

Algemeen

 1. Geen vraestel sal voor die amptelike datum van die betrokke vak, soos per eksamenrooster, geskryf word nie.
 2. Sou toestemming om ‘n vraestel vroeër te skryf verleen word,
  • sal dit op dieselfde dag soos per eksamenrooster geskryf word
  • die inhandiging geskied nadat die massa leerlinge die betrokke vak begin skryf het.
Scroll Up
X