GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Vakveranderinge | Subject Changes

Inligting | Information

Neem kennis: Hierdie is die huidige stand van sake (onderhewig aan verandering)

  • ‘n Leerder mag ‘n maksimum van twee vakke in Graad 10 Alle vakveranderinge is onderhewig aan die toestemming van die skool en die Departement van Onderwys. Hierdie veranderinge moet geïmplementeer word aan die einde van die tweede kwartaal (30 Junie). Geen veranderinge word na 30 Junie toegelaat nie.

 

  • Neem in ag dat Wiskunde verpligtend is vir Fisiese Wetenskap. ‘n Leerder wat dus van Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid verander, sal ook Fisiese Wetenskap moet verander. Aangesien veranderings in drie vakke nie toelaatbaar is nie, word leerders streng aangemoedig om seker te maak dat hul vakkeuses korrek is.

 

  • Geen vakverandering sal afgehandel word sonder die bevestiging van die ouers nie. Die skool verkies ‘n e-pos, aangesien toestemming per brief makliker nagemaak kan word.

 

  • ‘n Leerder mag ook twee vakke in Graad 11 verander, mits dit gedoen word voor 31 Maart. Geen vakveranderinge mag na 31 Maart gemaak word nie. Alle vakveranderinge is onderhewig aan die toestemming van die skool en die Departement van Onderwys.

 

  • In uitsonderlike gevalle kan ‘n leerder nog een addisionele vak verander in Graad 11, mits dit gedoen word voor 16 Desember van die Graad 11-jaar. Geen vakveranderinge word in Graad 12 toegelaat nie.

Take note: This is the current implementation and is possibly subject to change.

  • A learner may change a maximum of two subjects in Grade 10. All subject changes are subject to approval by the school and the Department of Education. These changes must be implemented by the end of the second term (30 June). No subject changes will be allowed later than 30 June.

 

  • Take note that Mathematics is compulsory for Physical Science. A learner changing from Mathematics to Mathematical Literacy will therefore also have to change Physical Science. As three subject changes will not be allowed, we strongly advise that learners must very carefully consider their subject choices for Grade 10.

 

  • No subject change can be permitted without confirmation of this change by the parents. The school will prefer an e-mail confirmation as written permission is very easy to falsify.

 

  • A learner may also change two subjects in Grade 11, provided that this is done before 31 March. No subject changes will be accepted after 31 March. All subject changes are subject to approval by the school and the Department of Education.

 

In exceptional cases a learner may change one additional subject in Grade 11, provided that this is done before 16 December of the Grade 11 year. No subject changes will be permitted in Grade 12.

Scroll Up
X