GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Welkom | Welcome

Mnr. Scheepers
Skoolhoof | Principal

Hartlik welkom by die derde oudste skool in Suid-Afrika!

Grey Kollege is met 164 jaar se karakter van eerbied en ontsag, van tradisies en ryk nalatenskap inmekaar geweef. Almal wat voorheen hier geloop het, het gesorg dat die skool vandag nog tasbaar hierdie eienskappe vertoon.

Stabilis (Latyns vir ferm, stabiel en standvastig) is die fondasie waarop ons skool gebou is en ons opvoedkundige filosofie bestaan uit waardes, soos: respek vir mekaar, die belangrikheid van die Grey-span, goeie maniere, moed, integriteit, verdraagsaamheid en selfdissipline. Dit vorm die boustene van ‘n Grey-opvoeding.

Grey Kollege streef daarna om elke individuele Grey-seun in ‘n gelukkige en geborge skoolomgewing op te voed, sodat hy sukses sal behaal en optimaal toegerus word vir ‘n verantwoordelike bydrae binne ‘n multikulturele Suid-Afrika. 

Ons vier diversiteit en vorm ‘n hegte gemeenskap waar prestasies en menslike ontwikkeling in alle aspekte van hul skoolloopbaan, hetsy in akademie, sport, kultuur of leierskap, bevorder word.

Grey Kollege is ‘n tradisionele seunskool met ‘n ryke tradisie. Die seuns se trots en lojaliteit teenoor hul skool en die tradisies bly die saambindende faktor wat elkeen inspireer om selfs meer as sy beste te lewer. 
‘n Voormalige onderwyser by Grey Kollege het gesê: “When the occasion demands it, the Grey boy always comes up to scratch.”

Elke Grey-seun word ‘n groot voorreg en ‘n unieke geleentheid aangebied om deel te word van die Grey-gemeenskap en elke seun moet die geleentheid gebruik om sy eie bydrae te lewer. Dít is die sukses van Grey Kollege.

“Let us therefore proceed purposefully and steadfastly into the future, facing fearlessly whatever challenges it may hold for us, armed as we are with the foreknowledge that by remaining true to the tradition and standards of Grey College we will prevail, and with us, the best in our civilisation.” (M.T. Steyn: 1930-1937)

Ons vertrou dat ons eerste indruk van Grey Kollege vir u ‘n klein blik op ons ambisieuse en gesogte skool gee, insig in ons Grey-gemeenskap en ‘n gevoel gee van hierdie tasbare verskynsel wat ons met trots, Grey Kollege noem.

A warm welcome to one of the oldest schools in South Africa.

Grey College is infused with 164 years of venerable character, tradition and legacies. Everyone who has walked here before has left an imprint that is a tangible phenomenon.

The concept of Stabilis, Latin for firm, stable and steadfast, is the foundation our school was built on. Our education philosophy at the school is value based; respect, the importance of the Grey team, good manners, guts, integrity, tolerance and self-discipline form the building blocks of a Grey education.

We strive to educate each individual Grey boy in a happy and secure school environment so that he experiences success and is optimally prepared for a responsible contribution to the development of a multi-cultural South African society. We celebrate diversity and we form a community which promotes achievement and human development in all aspects of school life, whether it be in academics, sport, culture or leadership.

Our learners take great pride in their school and their loyalty to the school and the traditions, unite and inspire them to give even more than their best. A renowned former educator at Grey College stated the following, “When the occasion demands it, the Grey boy always comes up to scratch.”

Every Grey boy who is given the privilege and unique opportunity to become part of the Grey family, must seize every opportunity to make his own contribution in school. This is the success of Grey College.

“Let us therefore proceed purposefully and steadfastly into the future, facing fearlessly whatever challenges it may hold for us, armed as we are with the foreknowledge that by remaining true to the tradition and standards of Grey College we will prevail, and with us, the best in our civilisation.” (M.T. Steyn: 1930-1937)

We trust that our first impression gives you a glimpse of our ambitious and prestigious school, an insight into our Grey College community and a sense of this tangible phenomenon we proudly call Grey College.

Scroll Up
X