GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Welkom | Welcome

Mnr. Scheepers
Skoolhoof | Principal

Hartlik welkom by die derde oudste skool in Suid-Afrika!
Grey Kollege is met 164 jaar se karakter van eerbied en ontsag, van tradisies en ryk nalatenskap inmekaar geweef. Almal wat voorheen hier geloop het, het gesorg dat die skool vandag nog tasbaar hierdie eienskappe vertoon.

Stabilis (Latyns vir ferm, stabiel en standvastig) is die fondasie waarop ons skool gebou is en ons opvoedkundige filosofie bestaan uit waardes, soos: respek vir mekaar, die belangrikheid van die Grey-span, goeie maniere, moed, integriteit, verdraagsaamheid en selfdissipline. Dit vorm die boustene van ‘n Grey-opvoeding.

Grey Kollege streef daarna om elke individuele Grey-seun in ‘n gelukkige en geborge skoolomgewing op te voed, sodat hy sukses sal behaal en optimaal toegerus word vir ‘n verantwoordelike bydrae binne ‘n multikulturele Suid-Afrika. Ons vier diversiteit en vorm ‘n hegte gemeenskap waar prestasies en menslike ontwikkeling in alle aspekte van hul skoolloopbaan, hetsy in akademie, sport, kultuur of leierskap, bevorder word.
Grey Kollege is ‘n tradisionele seunskool met ‘n ryke tradisie. Die seuns se trots en lojaliteit teenoor hul skool en die tradisies bly die saambindende faktor wat elkeen inspireer om selfs meer as sy beste te lewer.  ‘n Voormalige onderwyser by Grey Kollege het gesê: “When the occasion demands it, the Grey boy always comes up to scratch.”

Elke Grey-seun word ‘n groot voorreg en ‘n unieke geleentheid aangebied om deel te word van die Grey-gemeenskap en elke seun moet die geleentheid gebruik om sy eie bydrae te lewer. Dít is die sukses van Grey Kollege.

“Let us therefore proceed purposefully and steadfastly into the future, facing fearlessly whatever challenges it may hold for us, armed as we are with the foreknowledge that by remaining true to the tradition and standards of Grey College we will prevail, and with us, the best in our civilisation.” (M.T. Steyn: 1930-1937)

Ons vertrou dat ons eerste indruk van Grey Kollege vir u ‘n klein blik op ons ambisieuse en gesogte skool gee, insig in ons Grey-gemeenskap en ‘n gevoel gee van hierdie tasbare verskynsel wat ons met trots, Grey Kollege noem.

A warm welcome to one of the oldest schools in South Africa.

Grey College is infused with 164 years of venerable character, tradition and legacies. Everyone who has walked here before has left an imprint that is a tangible phenomenon.

The concept of Stabilis, Latin for firm, stable and steadfast, is the foundation our school was built on. Our education philosophy at the school is value based; respect, the importance of the Grey team, good manners, guts, integrity, tolerance and self-discipline form the building blocks of a Grey education.

We strive to educate each individual Grey boy in a happy and secure school environment so that he experiences success and is optimally prepared for a responsible contribution to the development of a multi-cultural South African society. We celebrate diversity and we form a community which promotes achievement and human development in all aspects of school life, whether it be in academics, sport, culture or leadership.

Our learners take great pride in their school and their loyalty to the school and the traditions, unite and inspire them to give even more than their best. A renowned former educator at Grey College stated the following, “When the occasion demands it, the Grey boy always comes up to scratch.”

Every Grey boy who is given the privilege and unique opportunity to become part of the Grey family, must seize every opportunity to make his own contribution in school. This is the success of Grey College.

“Let us therefore proceed purposefully and steadfastly into the future, facing fearlessly whatever challenges it may hold for us, armed as we are with the foreknowledge that by remaining true to the tradition and standards of Grey College we will prevail, and with us, the best in our civilisation.” (M.T. Steyn: 1930-1937)

We trust that our first impression gives you a glimpse of our ambitious and prestigious school, an insight into our Grey College community and a sense of this tangible phenomenon we proudly call Grey College.

Die jaar wat was - 2020.

The past year has been a challenging one and the presence of an invisible intruder namely the Covid-19 pandemic has redefined not only education in South Africa but has also changed society, in general. However, it remains a huge privilege and responsibility to be the principal and educational leader of one of South Africa’s leading traditional boys’ schools. This I do not take lightly and one to which I remain wholeheartedly committed. We are, however, immensely fortunate and blessed with all the facilities and learning opportunities that we can offer to both the learners and staff.

Die uitdagings wat by Grey Kollege Sekondêr ondervind word, is nie uniek en eiesoortig aan die skool nie, maar is kenmerkend nie net van onderwys vandag in Suid-Afrika nie, maar die Suid-Afrikaanse samelewing as ‘n geheel. Dit bly egter die skool se visie en missie om verantwoordelike landsburgers wat beduidende verskille in ‘n voortdurend-veranderende samelewing gaan maak, deur die skoolhekke na buite te stuur. Opvoeding wat waardegedrewe is, kan egter nie in isolasie plaasvind nie en die skool het die personeel, ouers en ander belanghebbendes se ondersteuning hierin meer as ooit nodig.

A sincere word of thanks to our boys, staff, parents, Old Greys and the community for their support this year and for being part of the movement that is Grey College Secondary School. I also thank my wife, Hildalize, and family for their support in what has been an extremely challenging year.

Hierdie jaar se pieke en valleie kon net bereik en oorkom geword het met die krag van ons Hemelse Vader wat nie net Grey Kollege Sekondêr nie, maar ook ons as gesin se lot bepaal. Fillipense 4:13 lees “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee”, en hierdie teksvers is vir seker wat ons as gesin staande gehou het in hierdie onsekere tye.  

I quote from Kitty O’Meara’s prose poem And the People Stayed Home inspired by the Covid-19 pandemic, which has inspired thousands of posts on Instagram, Twitter and YouTube: “And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.”

May Grey College Secondary also be healed and, once again, join together, grieve their losses and remain an educational institution that will enable our learners to continue to make new choices, dream new images and create new ways to live.

May our beloved Grey College go from strength to strength.

Scroll Up
X