GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

Ethos | Etos

Mission | Missie

Grey College’s key stakeholders strive to educate each individual Grey boy in a happy and secure school environment so that he experiences success and is optimally prepared for a responsible contribution to the development of a multicultural South African society.

Grey Kollege se sleutelbelanghebbendes streef daarna om elke individuele Grey-seun in ‘n gelukkige en geborge skoolomgewing op te voed, sodat hy sukses sal beleef en optimaal toegerus is om ‘n verantwoordelike bydrae binne ‘n multikulturele Suid-Afrika te lewer.

Vision | Visie

To be regarded as South Africa’s best secondary parallel medium school for boys, measured against the best in the world from generation to generation.
Om van generasie tot generasie as Suid-Afrika se beste sekondêre parallelmedium-seunskool beskou te word – gemeet aan die beste ter wêreld.

Ideal | Ideaal

Grey College provides a secure and positive school environment in which Grey boys can experience success and a sense of belonging. Parallel medium education is one of the most important benefits of Grey College in which Afrikaans and English speaking boys receive tuition in Afrikaans or English respectively, in separate classrooms. This ensures that each language group maintains its own identity and cultural values. On the school grounds, in the hostels, during assembly and extra-mural activities boys are exposed to both languages, and regular interaction ensures respect for one another. A total commitment to respect for the individual, commitment to excellence, loyalty to Grey traditions, respect for the environment, and a Christian educational philosophy and practice are the corner stones of our educational ideal.

Grey Kollege is ‘n beskutte en positiewe skoolomgewing waarbinne Grey-seuns sukses kan ervaar, asook die gevoel dat hulle ‘behoort’. Parallelmediumonderrig is een van die belangrikste voordele van Grey Kollege, waar Afrikaans- en Engelsprekende seuns onderrig in onderskeidelik Afrikaans en Engels in aparte klaskamers ontvang. Dit verseker dat elke taalgroep sy eie identiteit en kulturele waardes behou. Op die skoolgronde, in die koshuise, tydens saalperiodes en tydens buitemuurse aktiwiteite word seuns aan beide tale blootgestel en gereelde interaksie verseker respek vir mekaar. Volle respek vir elke individu, die strewe na uitnemendheid, lojaliteit aan Grey-tradisies, respek vir die omgewing en ‘n Christelike onderrigfilosofie- en praktyk is die hoekstene van ons opvoedingsideaal.

Values | Waardes

Respect | Respek
TeamSpan
Manners | Maniere
Courage | Moed
Integrity | Integriteit
The truth sets you free | Die waarheid maak jou vry
Tolerance | Verdraagsaamheid
Self-discipline | Selfdissipline
Grey spirit | Grey-gees

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS