GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

Learning & Support Centre | Sentrum Vir Leer En Ondersteuning

LSC | SLO

The Learning and Support Centre (LSC) assists Grey College Secondary learners in developing life skills and reaching their full potential. The LSC offers the following services:

 • Counselling | Berading    
 • Therapeutic intervention | Terapeutiese intervensie
 • Subject choice guidance | Vakkeusevoorligting
 • Career guidance | Beroepsvoorligting
 • Study therapy | Studieterapie
 • Sport performance enhancement programme | Sportprestasie-verbeteringsprogram
 • Scholastic evaluations | Skolastiese evaluasies
 • Departmental academic concessions | Departementele akademiese konsessies

COUNSELLING and THERAPEUTIC INTERVENTION
| BERADING en TERAPEUTIESE INTERVENSIE

The centre is open weekdays from 07:30 – 15:00.  Learners may either make an appointment themselves or be referred to us by a teacher or parent. The SLO provides therapeutic interventions for learners presenting with moderate or serious mental conditions. These conditions include, but are not limited to, depression, anxiety and trauma.

Die sentrum bied gratis berading en terapeutiese ingrepe aan leerders deur verskeie uitdagings aan te spreek, o.a.:

 • Aanpassing | Adjustment
 • Verhoudingsprobleme | Relationship issues
 • Konflikhantering | Conflict management  
 • Kommunikasievaardighede | Communication skills
 • Hantering van groepsdruk | Coping with peer pressure
 • Besluitnemingsvaardighede | Decision-making skills
 • Hantering van stres, angs en depressie | Coping with stress, anxiety and depression
 • Sosiale vaardigheidsopleiding | Social skills training
 • Ontwikkeling van selfbeeld en selfvertroue | Self-esteem and self-confidence development
 • Emosionele regulering | Emotional regulation
 • Motivering | Motivation

Therapeutic interventions regarding development are offered to Grey College learners free of charge. These interventions assist learners in developing skills to improve overall wellbeing.

SUBJECT CHOICE GUIDANCE | VAKKEUSEVOORLIGTING

Die Sentrum vir Leer en Ondersteuning help leerders om die belangrike oorwegings wat tot vakkeuses bydra, te verstaan. Die vakke wat deur ‘n leerder gekies word, kan loopbaanopsies toeganklik en moontlik maak of, in sommige gevalle, beperk. Dit is dus belangrik om vakke te neem wat moontlikhede sal optimaliseer, maar ook ooreenstem met die leerder se belangstellings, persoonlikheid en aanleg.

The Learning and Support Centre uses a complete psychometric test battery which includes the assessment of personality, aptitude and interests. This assessment battery is similar to the one used for in private practice. Our aim is to link carefully the learner’s aptitude, interests and personality traits to potential tertiary and career options and, accordingly, recommend the best subjects for him as individual. The learner’s potential, current achievements and academic orientation are also taken into account. For admission to a degree, diploma or certificate study, it is vital that the learner chooses subjects suitable for the career he wants to pursue, at the same time keeping his options open should his opportunities and preferences change.

Die vakkeuse-assessering duur vanaf 08:00 tot ongeveer 12:00. ‘n Volledige terugvoersessie word daarna geskeduleer waartydens aanbevelings gemaak word op grond van elke leerder se unieke profiel en resultate. Die vakkeusevoorligting word teen ‘n spesiale tarief vir Grey Kollege Sekondêre leerders aangebied.

CAREER GUIDANCE | BEROEPSVOORLIGTING

The tertiary world is currently one of the most rapidly changing, and complex industries adolescents and young adults encounter. The environment within which South African learners must make career choices, too, has changed irrevocably in recent decades. These changes, along with an enormous quantity of new courses emerging on the tertiary front, confound learners’ career decisions and complicate the decision-making process increasingly. 

Loopbaanvoorligting help leerders om die nodige inligting te bekom ten einde studierigtings en loopbaanopsies te identifiseer, en deur ‘n siftingsproses ‘n toepaslike loopbaanbesluit te neem.  Dit stel leerders in staat om hul sterk- en swakpunte te verstaan en ‘n geskikte beroepskeuse te maak wat ooreenstem met hul vaardighede en belangstellings. Graad 11 vorm ‘n kardinale tydperk vir loopbaanvoorligting aangesien meeste tersiêre instansies van graad 11 se jaareind-uitslae gebruik vir voorlopige keuring. Loopbaanvoorligting en bystand word ook aangebied aan ons graad 12-leerders, sowel as graad 10-leerders gedurende die 4de kwartaal.

The centre performs a comprehensive psychometric evaluation during which a scholastic aptitude test, a personality questionnaire, interest questionnaires, career inventories and a biographical questionnaire are completed. The psychometric evaluation is similar to the one used in private practice. The evaluation takes place at the LSC from 08:00 until approximately 12:00. Psychometric results and career recommendations are discussed during an individual feedback session. 

Beroepsvoorligting word teen ‘n spesiale tarief aan leerders van Grey Kollege Sekondêr aangebied.  Afsprake is onderhewig aan beskikbaarheid.

STUDY THERAPY | STUDIETERAPIE

The centre offers academic support in the form of study therapy. The support provided is not subject specific, rather is focuses on the learner’s academics in general.

Study therapy is conducted on an individual basis and according to the learner’s needs in order to ensure tailor-made solutions which address the following study obstacles:

 • Academic goalsetting & motivation | Akademiese doelstelling & motivering
 • Summarising & memorising strategies | Opsomming- & memoriseringstegnieke
 • Time management | Tydsbestuur
 • Exam stress | Eksamenstres
 • Academic endurance | Akademiese uithouvermoë

Studieterapie bestaan uit ‘n minimum van 5 sessies wat elk ongeveer 60 minute duur en een keer per week plaasvind.
Studieterapie word teen ‘n spesiale tarief aan leerders van Grey Kollege Sekondêr aangebied. Afsprake is onderhewig aan beskikbaarheid.

​SPORT PERFORMANCE ENHANCEMENT PROGRAMme
| SPORTPRESTASIE-VERBETERINGSPROGRAM

In 2021 het die sentrum ‘n splinternuwe sportprestasie-verbeteringsprogram (SPVP) bekendgestel.

Die doel van die program is om die nodige sielkundige vaardighede aan te leer vir beter sportprestasies. Hierdie vaardighede kan verder toegepas word om  algemene welstand te verbeter.

The programme consists of a minimum of 5 x 60-minute sessions scheduled once a week. Individual sessions are also offered in preparation of matches and competitions. The SPEP is offered at a special rate to learners at Grey College Secondary.  Appointments are subject to availability.

SCHOLASTIC EVALUATIONS | SKOLASTIESE EVALUASIES

Die doel van `n skolastiese evaluasie is om moontlike verklarings te ondersoek waarom leerders akademies nie na verwagting presteer nie. Die nodige intervensies word in lyn met die resultate en aanbevelings aangepak.

The following components are measured psychometrically:

 • Aptitude | Aanleg
 • Reading & spelling skills | Lees- en spelvaardighede
 • Visual-motor integration skills | Visuele-motoriese integrasievaardighede
 • Underlying emotional factors | Onderliggende emosionele faktore
 • Attention span & concentration | Aandagspan & konsentrasie

The evaluation takes place at the LSC from 08:00 until approximately 12:00. Results are discussed during an individual feedback session.
The scholastic evaluation is offered to Grey College Secondary learners at a special rate. Appointments are subject to availability.

DEPARTMENTAL ACADEMIC CONCESSIONS | DEPARTEMENTELE AKADEMIESE KONSESSIES

The centre administrates and manages all applications for concession at Grey College Secondary. We also perform scholastic evaluations for accommodation purposes.

Aansoeke en skolastiese evaluasies is onderhewig aan sekere vereistes soos uiteengesit deur die Departement van Basiese Onderwys.

ACCOMMODATION AND EXAMINATION CONCESSION POLICY

AKKOMMODERING EN EKSAMENTOEGEWINGSBELEID

Administration and concession coordinator | Administrasie en konsessie-koördineerder 

Psychologist (MSocSc. Counselling psychology – UFS) | Sielkundige (MSocSc. Voorligtingsielkunde – UFS)

Registered counsellor (M.Ed Educational psychology – NWU) | Geregistreerde berader (M.Ed Opvoedkundige sielkunde – NWU)

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS